รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10

วันที่ 17 – 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ ครม. เมื่อวันที่          6 กุมภาพันธ์ 2550 และให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ได้ปรับปรุงใหม่แทนหลักเกณฑ์เก่าโดยกำหนดให้        มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2555 และมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ตลอดมาจนปัจจุบัน จนเกิดผลดีอย่างยิ่งกับงบประมาณส่วนราชการต่างๆ

คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) มีวัตถุประสงค์     ในการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายก่อสร้างต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและทันต่อหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบใหม่ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงได้จัดให้มีการบรรยายในเนื้อหาแบบเร่งรัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านดังกล่าวและมีพื้นฐานมาก่อนแล้ว ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม

วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อาทิ วิศวกร สถาปนิก ผู้ประมาณราคา ผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ         เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง    อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม       รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของราคากลาง แนวทางการจัดทำราคากลาง

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             รูปแบบการจัดทำรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.               การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และมติล่าสุด และการพิจารณาราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน เป็นราคามาตรฐานสำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการรายงาน

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

15.00 – 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00 น.               แฟคเตอร์ F และ การนำแฟคเตอร์ F มาคิดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ความหมายและการพิจารณาค่า K

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

09.00 – 10.30 น.            การจัดการโครงการ

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง    การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

โดย         รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

15.05 – 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.30 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

 

ค่าลงทะเบียน

        ค่าลงทะเบียน

ชำระเงินก่อน

9 มีนาคม พ.ศ.2561

ชำระเงินหลัง

9 มีนาคม พ.ศ.2561

สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 5,500 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5,500 บาท 6,000 บาท
บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 6,500 บาท

หมายเหตุ

  1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%
  2. ราคานี้รวมค่าเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง/วุฒิบัตร
  3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร
  4. การโอนเงิน กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกบเสร็จรับเงิน  มาที่  Fax No.  :  0-2184-4597
  5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดทำหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม โดยมีรายละเอียดการคืนเงินดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน

5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน

5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่ง วสท. จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด

  1. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน

สิทธิประโยชน์

  1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200 % ของรายจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

(ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชกำหนด ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548)

  1. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป  ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด
  2. มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) ตามที่สภาวิศวกรให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และวิศวกรอาเซียน (AEC)

การชำระเงิน

เช็ค               สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โอนเงิน          บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  ธนาคารไทยพาณิชย์        สาขา สภากาชาดไทย        เลขที่บัญชี  045-2-03026-1

–  ธนาคารกรุงเทพ             สาขา สุรวงศ์                   เลขที่บัญชี  147-4-32388-6

–  ธนาคารกรุงไทย             สาขา จามจุรีสแควร์          เลขที่บัญชี  162-0-09914-4

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ราคาค่าก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ความหมายของราคากลาง แนวทางการจัดทำราคากลาง

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             รูปแบบการจัดทำรายการก่อสร้าง (Bill of Quantity) และการนำมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร (Construction Cost Code for Building) ของ วสท. มาใช้ประกอบการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.               การจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพ.ร.บ.และมติล่าสุด และการพิจารณาราคาค่าวัสดุและราคาค่าแรงงาน เป็นราคามาตรฐานสำหรับการคิดราคากลาง ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำราคากลาง และการรายงาน

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

15.00 – 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 17.00 น.               แฟคเตอร์ F และ การนำแฟคเตอร์ F มาคิดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ความหมายและการพิจารณาค่า K

โดย        รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์  ไชยชนะ   

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

09.00 – 10.30 น.            การจัดการโครงการ

สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง การแบ่งงวดงานและกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง การตรวจงานก่อสร้าง    การตรวจรับงานงวดสุดท้าย และระบบส่งมอบโครงการก่อสร้าง

โดย         รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

10.30 – 10.45 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

15.05 – 15.15 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 – 16.30 น.            ระเบียบพัสดุ การซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การสมยอมในการเสนอราคา หน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้าง การทำสัญญา บริหารสัญญา ปัญหาข้อพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการแก้ไข (ต่อ)

โดย        พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 10
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

ประธานมูลนิธิวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง

อนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาโยธา สภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พงษ์เพ็ง

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

พันตำรวจเอก ดร.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม

รองผู้บังคับการกองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ

วันที่จัด

17/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 มี.ค. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
ฝ่ายวิชาการโครงการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ราคากลาง-17-18มีค61.pdf