รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

ระบบโครงสร้าง: แกนหลักสู่ความสำเร็จของวิศวกรโครงสร้าง

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้กรรมการสาขาโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

ที่มาของปัญหา

การที่โครงการก่อสร้างจะประสบความสำเร็จได้นั้น การเลือกรูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสมจะเป็นตัวกำหนดทิศทางดังกล่าว ดังนั้นหากวิศวกรโครงสร้างมีความรู้รอบด้านในการเลือกระบบโครงสร้าง ที่เหมาะสมแล้ว การดำเนินโครงการทางวิศวกรรมก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ในโครงการอบรมนี้ เน้นที่จะให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดมิติทางความคิดด้านกลไกของการกระจายของน้ำหนักบรรทุกในโครงสร้างประเภทต่างๆ ผ่านการให้ความรู้จากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิศวกรรมระบบโครงสร้าง

 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

08.45-10.00 น.    ความสำคัญของระบบโครงสร้าง และระบบโครงสร้างหลังคาช่วงยาว

                       (Significance of Structural System & Long-Span Roofs)

ความสำคัญของระบบโครงสร้างต่อการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา  ในระบบโครงข้อหมุน โครงข้อหมุนสามมิติ หลังคาคอนกรีตอัดแรง หลังคาระบบแผ่นเยื่อ     และระบบหลังคาสายเคเบิล

วิทยากร:  รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

10.00-10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.-15-11.45      ระบบโครงสร้างสะพาน (System of Bridge Structures)

โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง ระบบฐานราก ระบบการก่อสร้างสะพาน ระบบของ     สะพานช่วงสั้น ระบบของสะพานช่วงยาว ระบบของสะพานช่วงยาวพิเศษ โครงสร้างพิเศษใน   งานสะพาน

วิทยากร:  ดร.สุกิจ ยินดีสุข

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และวิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง

11.45-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.15 น.    ระบบโครงสร้างอาคารสูง (High-Rise Building Systems)

ระบบโครงสร้างอาคารสูงสำหรับกรณีต้านแรงแนวดิ่ง กรณีต้านแรงทางข้าง อาคารคอนกรีต อาคารเหล็ก อาคารเชิงประกอบ ระบบบฐานรากอาคาร และระบบการก่อสร้างอาคารสูง

                       วิทยากร:  ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล

กรรมการบริหาร Ingen Design Company Limited

14.15-14.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.30-16.00 น.    ระบบโครงสร้างหลังคาช่วงยาว (Long-Span Roofs and Structures)

ความสำคัญของระบบโครงสร้างต่อการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา  ในระบบโครงข้อหมุน โครงข้อหมุนสามมิติ หลังคาคอนกรีตอัดแรง หลังคาระบบแผ่นเยื่อและ          ระบบหลังคาสายเคเบิล

วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ

รองประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. และ ผู้อำนวยการหลักสูตร                       วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท.

08.45-10.00 น.    ความสำคัญของระบบโครงสร้าง และระบบโครงสร้างหลังคาช่วงยาว

                       (Significance of Structural System & Long-Span Roofs)

ความสำคัญของระบบโครงสร้างต่อการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา  ในระบบโครงข้อหมุน โครงข้อหมุนสามมิติ หลังคาคอนกรีตอัดแรง หลังคาระบบแผ่นเยื่อ     และระบบหลังคาสายเคเบิล

วิทยากร:  รศ.เอนก ศิริพานิชกร

ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และบริการ     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

10.00-10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

10.-15-11.45      ระบบโครงสร้างสะพาน (System of Bridge Structures)

โครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่าง ระบบฐานราก ระบบการก่อสร้างสะพาน ระบบของ     สะพานช่วงสั้น ระบบของสะพานช่วงยาว ระบบของสะพานช่วงยาวพิเศษ โครงสร้างพิเศษใน   งานสะพาน

วิทยากร:  ดร.สุกิจ ยินดีสุข

คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และวิศวกรชำนาญการพิเศษ กรมทางหลวง

11.45-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00-14.15 น.    ระบบโครงสร้างอาคารสูง (High-Rise Building Systems)

ระบบโครงสร้างอาคารสูงสำหรับกรณีต้านแรงแนวดิ่ง กรณีต้านแรงทางข้าง อาคารคอนกรีต อาคารเหล็ก อาคารเชิงประกอบ ระบบบฐานรากอาคาร และระบบการก่อสร้างอาคารสูง

                       วิทยากร:  ดร.อัศวิน วาณิชย์ก่อกุล

กรรมการบริหาร Ingen Design Company Limited

14.15-14.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

14.30-16.00 น.    ระบบโครงสร้างหลังคาช่วงยาว (Long-Span Roofs and Structures)

ความสำคัญของระบบโครงสร้างต่อการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงสร้างหลังคา  ในระบบโครงข้อหมุน โครงข้อหมุนสามมิติ หลังคาคอนกรีตอัดแรง หลังคาระบบแผ่นเยื่อและ          ระบบหลังคาสายเคเบิล

วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ  สุภาพ

รองประธานคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท. และ ผู้อำนวยการหลักสูตร                       วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/08/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบโครงสร้าง-แกนหลักสู่ความสำเร็จของวิ-แก้ไข3-1.pdf