รหัสอบรม:

สมัครอบรมที่นี่ 

การอบรมออนไลน์เรื่อง
“ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

“วิศวกร” วิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจากประสบการณ์ในการทำงานอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลึกลงไปในขอบข่ายของการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรแต่ละระดับอาจจะมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และผลงาน รวมทั้งความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิชาการ การขอเลื่อนระดับวิศวกรจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังเป็นเครื่องชี้บ่งขอบข่ายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของวิศวกรแต่ละระดับอีกด้วยการสอบขอเลื่อนระดับการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่วิศวกรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบบนพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคนิคและการประยุกต์ใช้เชิงวิศวกรรมในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 12 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่วิศวกร และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกร และเพื่อส่งเสริม การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาชีพต่างๆ แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในเรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญ ผู้ยื่นขอเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรเป็นสามัญวิศวกรที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องการยื่นผลงาน ปริมาณงาน และโครงการดีเด่นจำนวนมาก คณะกรรมการสถาบันวิศวพัฒน์ จึงมีความประสงค์ให้มีการจัดการอบรมเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิชา Structural Engineering, Geotechnical Engineering และ Construction Engineering เพื่อความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การยื่นคำขอรับใบอนุญาตมากขึ้น

 

“Structural Engineering”
ความรู้พื้นฐานทางด้านแรงกระทำและกลศาสตร์ของแรง กลศาสตร์ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุต่อแรงกระทำ
ความรู้พื้นฐานงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อกำหนดในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กลไกในการต้านทานแรงของคาน คอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความรู้พื้นฐานในงานโครงสร้างเหล็กและไม้ การออกแบบโดยวิธี ASD และวิธี LRFD รู้จักชนิดของเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ

“Geotechnical Engineering”
เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจำเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกติใช้ ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชำนาญได้อย่างแท้จริง

“Construction Engineering”
งานวิศวกรรมการก่อสร้าง เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของโครงการ ผลิตภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนความเข้าใจในระบบโครงสร้างเป็นสาระสำคัญที่วิศวกรควรทำความเข้าใจ เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยสาธารณะของประเทศนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

08:30 น. ลงทะเบียน
08:50-09.00 น. เปิดการอบรม
09:00-10:30 น. หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Structural Engineering
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Structural Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Structural Engineering (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

09:00-10:30 น. Geotechnical Engineering
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Geotechnical Engineering (ต่อ)

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

09:00-10:30 น. Construction Engineering
10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 น. Construction Engineering (ต่อ)
12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 น. Construction Engineering (ต่อ)
14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:30 น. Construction Engineering (ต่อ)

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อนุกรรมการทดสอบความรู้ระดับสามัญวิศวกรสาขาโยธา สภาวิศวกร
อดีเลขาธิการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560–2562 และ วาระ 2563-2565

รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการจรรยาบรรณ สมัยที่ ๕ สภาวิศวกร

วันที่จัด

10/02/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

02-10-12-ทบทวนโยธาสามัญ-รุ่น13.pdf