รหัสอบรม:

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ   (Project Management in Practice)

สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 26

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากร ดร.สุทธิ ภาษีผล
ที่ปรึกษาอิสระ,อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงสร้างหลักสูตร
• Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
• คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
• การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
• Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
• ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
• Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
• หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
• Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
• แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
• Project Planning (การวางแผนโครงการ)
• คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
• หลักการ GANTT Chart และ CPM
• หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
• แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
• กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
• ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
• การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
• การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
• Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
• หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
• สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
• กรณีศึกษาด้านบุคลากร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
โทรศัพท์ 0-21844600-9, 0-23192708-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร
โทรสาร 0-2184-4662 e-mail : [email protected] , [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27- 28 กุมภาพันธ์ 2562

โครงสร้างหลักสูตร
• Project Management Overview(ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
• คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
• การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
• Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
• ลักษณะและพฤติกรรมทั่วไปของโครงการ
• Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
• หลักการสำคัญของการศึกษาในเรื่องของความเป็นไปได้
• ผลประโยชน์ที่คุ้มค่า และวิธีการคำนวณ
• Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
• แนวคิดในการประเมินผลทั้งระหว่างและหลังโครงการเสร็จและ Workshop
• Project Planning (การวางแผนโครงการ)
• คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
• การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS) และ Workshop
• หลักการ GANTT Chart และ CPM
• หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดและกรณีศึกษา
• แนวคิดการประเมินความเสี่ยง
• กลไกสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
• Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
• ความหมายของการเฝ้าระวัง และติดตามงาน
• การควบคุม(Control)เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและหลักการในการควบคุม
• การคำนวณและวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
• Project Organization (การจัดองค์กรโครงสร้าง)
• Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
• หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ / บุคคลในโครงการ
• สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในการบริหารงานบุคคล
• กรณีศึกษาด้านบุคลากร

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ,อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

27/02/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 ก.พ. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ ทองจูด
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 538
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-PMP26.pdf