รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก 
(Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่
 21 – 22 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. และลานฝึกภาคสนาม ใกล้บริเวณ วสท.

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานปั้นจั่น/เครนติดตั้งบนรถบรรทุกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานก่อสร้างและโรงงานต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ในการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดนี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ รวมทั้งในการทำการทดสอบปั้นจั่น เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถที่ยังสามารถใช้งานได้ และเพื่อเป็นข้อมูลให้มีการปรับปรุงปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่วิศวกรผู้ตรวจสอบและผู้ที่ดูแลปั้นจั่นนี้จะต้องมีความรู้ถึงหลักการทำงานและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เป็นแนวทางในการตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
– เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
– เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
– ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
– ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
– ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
– ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
– วิศวกรผู้ตรวจสอบ
– ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
– ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ประเภทของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
• ส่วนประกอบของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
• หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
– ระบบไฮดรอลิก – อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
• การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนสลิง)  มาตรฐานการติดตั้งที่ถูกต้อง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบชนิดแขนพับ (Knuckle Boom Crane / Articulated Boom Crane)
• การอ่านค่าตารางพิกัดยก (Load Chart) (เครนแขนพับ)
• ขนาดรถบรรทุกที่เหมาะสมกับเครนตรมพิกัดยก  ข้อควรระวังในการใช้งาน
16:00 – 16:30 ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 22 สิงหาคม 2563

ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท.
09:00 – 12:00
• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก
– รายละเอียดการตรวจสอบ
• การบันทึกค่าในแบบตรวจสอบ ปจ.2
• ฝึกการตรวจสอบปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุกแบบรายกลุ่ม ( GROUP WORKSHOP)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • สาธิตการทดสอบความสามารถในการยกตามมาตรฐาน ( Crane Load Test)
– การจัดเตรียมน้ำหนักเพื่อทดสอบ
– การเลือกจุดยกของปั้นจั่นที่เหมาะสมตามตารางพิกัดยก
• กรณีศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติที่เกิดขึ้น
– ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย – การชำรุดและความเสียหาย – แนวทางการป้องกัน
16:00 – 16:30 • สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.ธนพัฒน์ อินทรเทศ

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
o TADANO Safety Operation Crane Trainer, Certified by TADANO Japan

อ.ธีรศักดิ์ เจริญ

o วิศวกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นวสท.

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย วสท.
o กรรมการ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

21/08/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-TM-Crane_Rev-21-22-8-63-รุ่น5.1-2.pdf