รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบ BIM ได้เข้ามามีบทบาทในวงการก่อสร้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการออกแบบ Tekla Structural Designer เป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบเพื่อรองรับระบบ BIM โดยเฉพาะ ประกอบกับ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกข้อกำหนดใหม่สำหรับการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว (มยผ.1302-61) หลักสูตรการอบรมการออกแบบโครงสร้างโดยโปรแกรม Tekla Structural Designer จึงเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในระบบ BIM และเตรียมตัวสำหรับการออกแบบอาคารเพื่อรับแรงรับและแรงแผ่นดินไหวตามข้อกำหนดของ มยผ.ตัวใหม่

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
วิศวกร หรือ บุคคลทั่วไป
ผู้ที่มีพื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างมาก่อน

วิทยากรโดย
นายตะวัน บุญนิธี
(วศ.บ. โยธา) Technical Specialist บริษัท Trimble Solution Thailand

นายกิตติ บุญแสง
(วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Umbau จำกัด

นายปณิธิ พรมสาขา ณ สกลนคร
(วศ.บ. โยธา) MD บริษัท Diseno จำกัด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. Basic Modelling
1. Basic Modelling
 การเริ่มต้นโมเดลใหม่, design code, global and model setting
 การกำหนด Construction level, unique and similar floor
 การสร้าง grid line และ shadow โดยการ import .dxf file
 การกำหนด และ save properties
 การโมเดล concrete column, beam, wall, slab และการ validate
2. Working with plane
 การสร้าง และ การเปิดปิด view plane  การตัด cutting plane
3. Loading and Load Combinations
 การสร้าง load case, ใส่ load และการสร้าง load combination, envelope
4. Analysis
 Run analysis all  การอ่านผล Graphical ใน result view > axial, SFD , BMD, deflection, reaction

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
1. Wind Load
 การสร้าง wind panel / Roof Panel, wind load case และ load combination  Wind view
2. Steel Beam design
 Auto-design vs check design  Section order
3. Steel Column design
4. Steel Truss design
 Lateral torsional buckling / Lateral unbraced length

5. Wind Resistant design
 Wind drift check
6. Export model to another Program by IFC
 การสร้าง GA drawing, Beam detail, Column detail, Column schedule  Material list report

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น. Design [*ใช้ Model D1-3]
1. Introduction to concrete design (2/2)
2. Beam and Column Design
 Auto design และ interactive design  การอ่านรายการคำนวณ และ code check
3. Design group
 Auto member grouping, การอ่าน Critical member, การแยก group และ design group
4. Wall design
 Auto design และ interactive design  การอ่านรายการคำนวณ และ code check
5. Flat slab design
 การใช้ 2D result view ในการอ่านค่าปริมาณเหล็กเสริม และการใส่เหล็กเสริม Typical
 การใช้ slab patch เพื่อใส่เหล็กเสริมพิเศษ
 การ Check และ design เหล็กเสริมรับ punching shear
6. Foundation design
 Pile cap design  Mat foundation design

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. introduction to MRSA and output
1. Introduction to MRSA
 ขั้นตอนทั่วไปในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว
 มยผ.1302-61 และหลักการของวิธี MRSA
 ขั้นตอนการใช้ TSD ในการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว (MRSA) ตามมยผ.1302-61
2. Review design
 Review status/capacity ratio  Review member, slab, foundation
3. Review model properties
 การใช้ประโยชน์จาก mode show/alter state
4. Tubular data
 ตารางสรุป Design summary  Drift, story shear, Material list
5. Q&A

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
พนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538,
FAX:(02)184-4662 E-mail: [email protected]
Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

06-10-11-การใช้โปรแกรม-Tekla-รุ่น2.pdf