รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6  รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่   7 – 8  ตุลาคม  2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมต้นทุนในโครงการได้

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนขั้นสูงและคุมต้นทุน โดยเป็นการปฏิบัติจากกรณีศึกษาและแบบฝึกหัด ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยโปรแกรม PRIMAVERA

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรมและเคยวางแผนงานด้วยโปรแกรม PRIMAVERA มาบ้าง

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 ตุลาคม 2563

การวางแผนต้นทุน(Cost Planning)
 ความรู้เบื้องต้นการวางแผนขั้นสูง
 การประเภททรัพยากรโครงการ
 การวางแผนงานเพื่อวางแผนต้นทุน
 การวางแผนงานตามประเภทต้นทุน
 การสร้างแรงงาน วัสดุ และผู้รับเหมา ในโครงการ
 การใส่ทรัพยากรโครงการ
 การดูทรัพยากรที่ใช้
 การรายงานต้นทุนทรัพยากร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

การควบคุมต้นทุน(Cost Controlling)
 ความรู้เบื้องต้นการควบโครงการขั้นสูง
 การระบุความก้าวหน้าและระบุการใช้วัสดุจริง
 การรายงานความก้าวหน้า
 การวิเคราะห์สถานะด้วย Earned Value Analysis
 การพยากรต้นทุนแล้วเสร็จ Earned Value Analysis
 การวิเคราห์ความเสี่ยงโครงการ
 การปรับแผนงานและปรับปรุงทรัพยากรใหม่
 การพิมพ์รายงานในรูปแบบต่างๆ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

07/10/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ต.ค. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

10-7-8-การวางแผนบริหารโครงการด้วย-PRIMAVERA-P6.pdf