รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 30

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มี การทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย
• ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
• เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
• ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 10 มีนาคม 2563

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น.
Project Management Overview (ภาพรวมการบริหารโครงการ)
Project Life Cycle (วัฏจักรโครงการ)
กรณีศึกษา
Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
เวลา 13.00-16.00 น.
Project Organization (การจัดโครงสร้างองค์กรของโครงการ)
Theory of Human Behavior (ทฤษฎีบุคลากร)
กรณีศึกษา
ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพแรงงาน
Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-12.00 น.
Project Planning (การวางแผนโครงการ)
หลักการ GANTT Chart และ CPM
หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
เวลา 13.00-16.00 น.
การจัดการความเสี่ยงโครงการ
กรณีศึกษา
Project Monitoring & Control (การติดตามและควบคุมโครงการ)
การคำนวณ และวิเคราะห์หาผลการดำเนินงาน (Earned Value Analysis)
 สรุปและตอบข้อซักถาม

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

10/03/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 03 มี.ค. 63
สมาชิก บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-10-11-PMP30-1.pdf