รหัสอบรม:

โครงการศึกษาและดูงาน    การผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน
ณ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) โรงงานสาขาบางพลี จ.สมุทรปราการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำ และภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล
ในอดีตประเทศไทยมีเหตุการณ์หม้อน้ำระเบิดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จึงพยายามผลักดันให้ผู้ผลิตหม้อน้ำในประเทศไทยสามารถ ออกแบบ และผลิตหม้อน้ำได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้อุบัติเหตุหม้อน้ำระเบิดลดลงได้
การผลิตหม้อน้ำสามารถออกแบบ และผลิตได้หลายมาตรฐานเช่น ASME,EN,JIS ฯลฯ ซึ่งมีหลักการทางวิศวกรรมที่ดีทำให้หม้อน้ำสามารถเดินเครื่องใช้งานได้ปลอดภัย ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วย
คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท. มีความเห็นว่า บริษัท เจตาแบค จำกัด เป็นหนึ่งในหลาย ๆ บริษัท ฯ ในประเทศที่มีความสามารถออกแบบ และผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน ตามเจตารมย์ของศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย,กรมโรงงานอุตสาหกรรม
จึงเห็นสมควรที่จะจัดให้เจ้าของกิจการ,วิศวกร และผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษางานเพื่อเป็นแนวทางให้เจ้าของกิจการสามารถเลือกซื้อหม้อน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นองค์ความรู้แก่วิศวกร และผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิธีการออกแบบหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล
2. ศึกษาวิธีการผลิตหม้อน้ำตามมาตรฐานสากล
3. รู้และเข้าใจปัญหาของการพัฒนาโรงงานผลิตหม้อน้ำจนได้มาตรฐาน
4. แนวทางในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ AEC

ผลที่คาดว่าผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้รับ
1. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำโดยรวม
2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตหม้อน้ำที่ได้มาตรฐาน
3. นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้งานในชีวิตจริง
4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ต่อเพื่อนร่วมงาน, นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

07.00 น. ลงทะเบียน ชั้น 1 อาคาร วสท.
07.45 น. ลงทะเบียนออกเดินทาง โดยรถตู้ วสท.
(เดินทางด้วยพาหนะส่วนตัว ลงทะเบียน ณ โรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) เวลา 09.20 น.)
09.30 น. ถึงโรงงาน บริษัท เจตาแบค จำกัด
09.30 – 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
ผู้บริหารระดับสูง บริษัท เจาตาแบค กล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมงาน
10.00 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อต่อไปนี้
1. Boiler Design Concept
2. การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
 วัสดุ
 งานเชื่อม
 การควบคุมภายในขบวนการผลิต
 การทดสอบโดยไม่ทำลาย (NDE)
3. Manufacturing Data Report
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เยี่ยมชมขบวนการผลิต และระบบควบคุมคุณภาพ
14.30 – 15.00 น. ถามตอบ
15.00 น. กล่าวปิดงาน และร่วมถ่ายภาพ และเดินทางกลับ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

10/10/2019

สถานที่จัด

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) โรงงานสาขาบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงารัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-10-ดูงานการผลิตหม้อน้ำ-บ.เจตาแบค-62.pdf