รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters)
; Design, Operate, Maintain
อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยใช้ทน  รุ่นที่ 5

10 กันยายน 2564
อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom
จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)
ร่วมกับ   สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทย มีการใช้หม้อน้ำร้อนเพื่อการถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น  อุตสาหกรรมอาหาร ยางและพลาสติค อุตสาหกรรมทอผ้าและฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหม้ในโรงงานที่ใช้หม้อน้ำมันร้อน เป็นปัญหาร้ายแรงที่มีสถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อน  การตกต่ำลงของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน  การผุกร่อนของถังเก็บน้ำมันสื่อความร้อน การแตกรั่วของคอยล์รับความร้อนในหม้อน้ำมันร้อน

หลักสูตรนี้ จะบ่งชี้ปัญหา สาเหตุ ทั้งความบกพร่องในการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน การติดตั้งที่ไม่ถูกหลักวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือการตั้งค่าต่างๆที่ไม่ถูกต้อง การควบคุมการใช้งานที่ไม่ถูกต้องความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา  ความไม่เข้าใจต่อผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง

การอบรมเรื่อง “หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน”  จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ และนำไปสู่การแก้ไขและการป้องกันอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

สมัครอบรมทีนี่

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.         โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน และการติดตั้ง

10.30 – 10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.         อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตั้งค่าที่ถูกต้อง

12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.         การเลือกใช้น้ำมันที่เป็นสื่อนำความร้อน

                         การใช้งาน การเสื่อมสภาพ สาเหตุและการป้องกัน

14.30 – 14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.         กรณีศึกษาความเสียหายในระบบน้ำมันร้อน

16.00 – 16.30 น.         ถาม-ตอบ

 

 

คณะวิทยากร

นายศุภวัฒน์   ธาดาจารุมงคล

– อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

– นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560

– อนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

10/09/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-หม้อน้ำมันร้อนรุ่นที่-5.pdf