รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 3
(Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

**เลื่อนมาจากวันที่ 5 สิงหาคม 2566**

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/E1wcu6k9d46bbDobA

**ยกเลิก**

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนวโน้มผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ตลอดจนความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งวิธีการดำเนินธุรกิจ ในแบบเดิม ไม่อาจทำให้องค์กรเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน

“นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร อันส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น “นวัตกรรมใหม่” ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผลงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนร่างคำขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18 พฤศจิกายน 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
08:30 – 9:00 น. เข้าระบบ ZOOM
09:00-12:00 น.
• ทำไมต้องจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
• ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
• ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
• ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
Work Shop แนวทางการเขียนร่างคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร
16:00 – 16:30 น.
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ : เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์

• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วสท.
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
• สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (สก.4026)
• ผู้ออกแบบและครอบครองสิทธิการประดิษฐ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง

วันที่จัด

18/11/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกร
- นิสิตนักศึกษา
- ช่างเทคนิค
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600 ต่อ 210
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร