รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย  (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57   ** เลื่อนยังไม่มีกำหนด

 วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

 

 

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น

(เนื่องจากมีภาคปฏิบัติ ดังนั้น วสท. จึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ชำระเงินก่อน หากเกินจะต้องรอเข้ารุ่นต่อไป

วัตถุประสงค์

ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  หากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานจะนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้  อาจเกิดไฟไหม้ หรือเกิดความสูญเปล่าเนื่องจากไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน นอกจากนั้นในขณะที่ใช้ไฟฟ้า ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็สามารถทำให้ระบบไฟฟ้า มีปัญหาคุณภาพเสีย เช่น ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน  มี ฮาร์โมนิคส์ ค่า Power Factor ไม่เหมาะระบบไฟฟ้าเกิดความร้อนมากผิดปกติอาจทำให้เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนถึงอาคารชำรุดเสียหายได้ เป็นต้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ลำพังการติดตั้งตามมาตรฐานและตรวจพินิจด้วยสายตาเท่านั้น ยังไม่สามารถพบเห็นปัญหาที่แฝงอยู่ได้  ในยุโรปจึงมีมาตรฐาน IEC-60364 สำหรับทดสอบระบบไฟฟ้าติดตั้งใหม่และระบบเก่าตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้งานในอาคารนั้น  ส่วนการตรวจและทดสอบเพื่อการบำรุงรักษาคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality) ก็เป็นประโยชน์และจำเป็นที่จะต้องรู้สภาพไฟตก ไฟเกิน ฮาร์โมนิคส์ ฯลฯ  ซึ่งที่กล่าวมาเราสามารถหาวิธีและเครื่องมือวัดและทดสอบสภาพต่างๆ ของระบบไฟฟ้าอาคารได้  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. จึงจัดอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป

 

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร  ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า  ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร  อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.     มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364 รายการทดสอบ  เช่น

–  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

–  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

–  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance

–  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

–  อื่นๆ

–  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

–  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

13.15 – 13.45 น.    ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 – 14.45 น.     –  Power Quality analyzer

–  Grounding Measurement

–  IR Thermometer Principle & Application

15.00 – 16.30 น.     ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ

เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร:  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร:  ดร.ธีระวัฒน์  หนูนาค

 

หมายเหตุ :        Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.

Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.15 น.     มาตรฐานการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตาม IEC 60364 รายการทดสอบ  เช่น

–  ความต่อเนื่องของสาย L,N,PE

–  ความถูกต้องของการเข้าขั้วสาย L,N,PE

–  ความต้านทานสายดินและเสาหลักดิน,Loop Impedance

–  การทดสอบเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสรั่วลงดิน,กระแส,เวลา (RCD)

–  อื่นๆ

–  หลักความปลอดภัยในการทดสอบและคุณภาพเครื่องทดสอบ

–  ความหมายขององค์ประกอบคุณภาพไฟฟ้า (Power Quality)

(Sag, Swell, Outage, Frequency Variation, Harmonic, Power Factor, ฯลฯ)

วิทยากร  คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

13.15 – 13.45 น.    ประสบการณ์ตรวจและทดสอบระบบไฟฟ้า

13.45 – 14.45 น.     –  Power Quality analyzer

–  Grounding Measurement

–  IR Thermometer Principle & Application

15.00 – 16.30 น.     ปฏิบัติการทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ

เช่น Insulation Tester ,Ground Tester, Electrical Installation tester

ปฏิบัติ Power Quality Analyzer, IR  Thermometer

วิทยากร:  ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง

วิทยากร:  ดร.ธีระวัฒน์  หนูนาค

 

หมายเหตุ :        Coffee Break        เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.45-15.00 น.

Lunch                  เวลา 12.15-13.15 น.

 

คณะวิทยากร

1/4/2564การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57

คณะวิทยากร

² คุณสุพจน์  ตุงคเศรวงศ์, Metrology Product Director, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

² ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค, Power Quality Analyzer & IRT Engineer, บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์  จำกัด

² ดร.ยุทธพงศ์  ทัพผดุง, ผู้จัดการหน่วยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์, บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่จัด

01/04/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

การอบรมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ/ผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าอาคาร อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ผู้สนใจงานระบบไฟฟ้า และผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการเกิดความเสียหายมากกว่าการแก้ไขหลังจากการเกิดความเสียหาย

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าฯ-รุ่นที่-57-แก้ไข2-เปลี่ยนวัน.pdf