รหัสอบรม:

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ  รุ่นที่  11

ระหว่างวันที่  20 – 21  เมษายน  2561  

ณ ห้องประชุม   อาคาร   วสท.

หลักการและเหตุผล

ระบบปรับอากาศจะต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในขอบเขตที่ทำให้คนที่อยู่ภายในห้องปรับอากาศ           มีความสุขสบาย โดยทั่วไปถ้าความชื้นไม่เกินขอบเขตก็จะไม่มีการควบคุมความชื้น เว้นแต่เกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงจะต้องหาวิธีแก้ไขซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และทำให้ระบบปรับอากาศต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อการควบคุมความชื้น

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังเป็นปัจจัยที่ทำให้จุลชีพเจริญเติบโต ทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าในขบวนการผลิต และการเก็บรักษา การควบคุมความชื้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในขบวนการผลิตและการเก็บรักษา

ระบบควบคุมความชื้นมีหลายระบบ แต่ละระบบมีข้อดีข้อเสีย การใช้พลังงาน ความสะดวกในการใช้ต่างๆกัน  จึงควรที่จะเข้าใจหลักการทำงานของระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน  นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมความชื้น วิธีการใช้งาน  และการคำนวณ เพื่อให้สามารถใช้ระบบควบคุมความชื้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานระบบควบคุมความชื้นแบบต่างๆในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทไปป์ได้
  3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20 เมษายน 2561

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  บทนำสู่การควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ

ความสำคัญของการคุมความชื้นในงานปรับอากาศ ความสุขสบาย งานอุตสาหกรรม

และความต้องการพิเศษ

เครื่องมือที่ใช้ดึงความชื้น

สารดูดความชื้น  เครื่องปรับอากาศ และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ

การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                  การคำนวณภาระความร้อนห้องปรับอากาศ (ต่อ)

ทบทวนการใช้ Psychrometric Chart

หลักการควบคุมความชื้น

การเพิ่มความชื้น

อุปกรณ์ควบคุมและการทำงาน

วันที่ 21 เมษายน 2561

08.30 – 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                  แหล่งความร้อนสำหรับการควบคุมความชื้น

หลักการทำงานและการใช้ฮีทไปป์และฮีทปั๊ม

ตัวอย่างเปรียบเทียบการควบคุมความชื้นแบบต่างๆ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.                  การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วย Fresh air unit

การควบคุมความชื้นด้วยฮีทไปป์/การบายพาส

การควบคุมเชื้อราในโรงแรม

SMAC® (SHAW METHOD OF AIR CONDITIONING)
ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ด้วยสารดูดความชื้น

Diffusion & Electro osmosis

คณะวิทยากร

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 11
อ.ปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง  วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485

              ประวัติการศึกษา         

วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518

วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521

              ผลงานและประสบการณ์

  1. วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์
  2. ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มและฮีทไปป์สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

20/04/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-ความชื้นในงานปรับอากาศ11.pdf