รหัสอบรม:

การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน”  รุ่นที่ 2/2564  **  เลื่อน

ประจำปี 2564

รุ่นที่ 2 :  วันที่ 1-2 กันยายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.  ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

หลักการและเหตุผล

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้อาคาร โดยใช้เป็นเครื่องมือให้แสงสว่างและนำทางไปสู่สถานที่ปลอดภัยได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติล้มเหลว หรือ เกิดเพลิงไหม้ ฯลฯ รวมทั้งทราบถึงพื้นที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ได้อย่างชัดเจน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้จัดการอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้ทราบและเข้าใจในข้อกำหนดด้านการออกแบบ การติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบ รวมถึงการใช้โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบเสริมต่างๆ เช่น ระบบนำทางแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใช้ในทางหนีภัย พื้นที่โล่งภายในอาคาร และพื้นที่งานความเสี่ยงสูง ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการ และโรงมหรสพ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้ทราบถึงการออกแบบด้วยโปรแกรม DIALux อีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่มาตรฐาน วิธีการนำไปใช้ และถ่ายทอดประสบการณ์ที่ถูกต้องในการทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 2. เพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดกระบวนการพิจารณา และความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในการออกแบบ การติดตั้ง การดูแลและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ล่าสุดของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน
 4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจในโปรแกรม DIALux วิเคราะห์การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
 5. เพื่อพัฒนาวิชาชีพของวิศวกรให้มีคุณภาพในระดับวิศวกรอาเซียน

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
 2. สถาปนิก / มัณฑนากร
 3. ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือความปลอดภัย
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ หรืออาคาร
 5. ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า
 6. ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 7. บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนิสิต / นักศึกษา

 

วิทยากร

 

 • รศ.ถาวร อมตกิตติ์             ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • รศ.ไชยะ แช่มช้อย             อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • คุณสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์      อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณกิตติ สุขุตมตันติ            อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณเกษม นิลเจริญ             อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

รุ่นที่ 2 :  วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น.          ข้อกำหนดและข้อแนะนำระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน วสท.

–  ข้อกำหนดด้านการให้แสงสว่าง การทำงาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดด้านการทำงาน ระยะห่าง และระยะเวลาจ่ายไฟ ของระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดของวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  ข้อกำหนดของระบบแบตเตอรี่

–  ข้อแนะนำสำหรับระบบนำทางติดตั้งต่ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

–  มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร  รศ.ถาวร  อมตกิตติ์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

–  พื้นฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

–  องค์ประกอบของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเทคโนโลยีระบบ LED

–  ประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการใช้งาน

–  ลักษณะของโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  ตัวอย่างการวิเคราะห์การออกแบบการส่องสว่างโดยใช้โปรแกรม DIALux

วิทยากร  รศ.ไชยะ  แช่มช้อย

 

 

รุ่นที่ 2 :  วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 

09.00 – 12.00 น.          การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  พื้นฐานการออกแบบ

–  การจัดการและการแบ่งพื้นที่

–  การออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

–  การออกแบบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินอย่างเหมาะสม

–  การออกแบบวงจรไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  การป้องกันวงจรไฟฟ้า และขนาดสายไฟฟ้าพร้อมท่อ

–  แบบแปลนและรายละเอียดแบบแปลน

วิทยากร  คุณสุวิชญาน์  เมธมโนรมย์

12.00 – 13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.          การติดตั้ง การดูแล และการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  พื้นฐานการติดตั้ง

–  การเลือกใช้ระบบและอุปกรณ์

–  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน

–  การติดตั้งและการปรับตั้งระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน

–  แบบฟอร์มและรายการรับรองการทำงานแล้วเสร็จ

วิทยากร  คุณกิตติ  สุขุตมตันติ

–  พื้นฐานการดูแลและการตรวจสอบ

–  เครื่องมือและระบบที่ใช้ในการดูแลและการตรวจสอบ

–  การตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์)

–  การตรวจสอบระบบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน (รวมตรวจสอบแบบรวมศูนย์)

–  แบบฟอร์มและรายการตรวจสอบและทดสอบระหว่างใช้งาน

วิทยากร  คุณเกษม  นิลเจริญ

 

คณะวิทยากร

1-2/09/2564 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 2/2564

วิทยากร

 • รศ.ถาวร อมตกิตติ์             ประธานคณะอนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • รศ.ไชยะ แช่มช้อย             อุปนายก สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
 • คุณสุวิชญาน์ เมธมโนรมย์      อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณกิตติ สุขุตมตันติ            อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ
 • คุณเกษม นิลเจริญ             อนุกรรมการมาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินฯ

 

วันที่จัด

01/09/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า
สถาปนิก / มัณฑนากร
ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการ หรืออาคาร
ผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ใช้งาน ผู้ตรวจสอบและทดสอบระบบ ตลอดจนผู้ผลิตสินค้า
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนิสิต / นักศึกษา

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผนพับ-โคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน-รุ่น-2.pdf