รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 5 – 6  สิงหาคม  2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงพร้อมทฤษฎี ให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบ CPM ด้วยโปรแกรม Microsoft Project

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนและควบคุมโครงการระบบ CPM โดยเป็นการปฏิบัติจาก Work Shop ที่เตรียมให้และนำมาปฏิบัติด้วยด้วยโปรแกรม Microsoft Project

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องทำการวางแผนงานโครงการทางด้านวิศวกรรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• การตั้งข้อกำหนดโครงการรูปแบบเวลาทำงานและปฏิทินโครงการ
• รหัสโครงการและผังโครงสร้างงาน
• การสร้างกิจกรรมโครงการและความสัมพันธ์ของงาน
• การวิเคราะห์สายงานวิกฤต
• การปรับลดระยะเวลาโครงการ
• การสร้างจุดวัดโครงการ
• การสร้างทีมงานและความรับผิดชอบ
• การระบุปริมาณงาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
• แผนงานฐานและการนำแผนไปใช้
• การเสนอแผนงาน
• การระบุความก้าวหน้า
• การประเมินแผนเวลาโครงการ
• การปรับแผนงาน
• การวิเคราะห์ผลงานที่ทำได้
• การรายงานผลโครงการ
• การปิดโครงการ

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

05/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 ก.ค. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพจนีย์ เที่ยงไธสง
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 508, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

08-5-6-การวางแผน-CPM-รุ่น1.pdf