รหัสอบรม:

หลักสูตรสัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง

Advance Steel Fabrication Technology”

(Free 3D Tekla Model Software)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทย ได้ก้าวรุดหน้าและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก มีการนำเทคนิควิชาการใหม่ๆ เข้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย เพื่อเป็นการทุ่นแรง และประหยัดเวลาทำงาน  สิ่งสำคัญในการพัฒนาให้งานสำเร็จตามเป้าหมายได้ต้องพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ หรือติดตั้งให้งานออกมาตามข้อกำหนดต่างๆ  จึงมีความจำเป็น และต้องได้รับการฝึกฝนที่ชำนาญ คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงได้จัดให้มีการจัดสัมมนา และศึกษาดูงานด้าน Advance Steel Fabrication Technology ขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับวิศวกร และช่างเทคนิค ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิด
09.15-10.00 น. Shop Drawing Preparation Using Tekla 3D model
บรรยายโดย คุณจีรณะวิชญ์ ภัทรบุญญนันท์
Manager บริษัท เอ็กซ์เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
10.00-10.45 น. BIM for Structural Steel
บรรยายโดย คุณจีรณะวิชญ์ ภัทรบุญญนันท์
Manager บริษัท เอ็กซ์เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
10.45-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. Fabrication O-NES Building Project
บรรยายโดย ทีมบริหารจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. Thai Steel Constructors Quality Control System Classification
(การจัดระดับชั้นระบบคุณภาพผู้ก่อสร้างงานเหล็กไทย)

บรรยายโดย คุณภาคภูมิ บุญญวินัยกุล
สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.15–15.00 น. Fireproof for Structural Steel
บรรยายโดย คุณธนา แก้วกระจ่าง
BITEC Enterprise Ltd.
15.00-17.00 น. MCS Shop Tour

คณะวิทยากร

Advance Steel Fabrication Technology
คุณจีรณะวิชญ์ ภัทรบุญญนันท์

Manager บริษัท เอ็กซ์เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด

ทีมบริหารจาก บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

คุณภาคภูมิ บุญญวินัยกุล

สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย

คุณธนา แก้วกระจ่าง

BITEC Enterprise Ltd.

วันที่จัด

01/10/2020

สถานที่จัด

ณ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 29 ก.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4660-9 ต่อ 520
โทรสาร.02-184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Advance-Steel-Fabrication-Technology-1.pdf