รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง งานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
o เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563

09:00 – 12:00
o ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
o ความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
o ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่เกิดความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ช่วยยก
o ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบสอบแบบไม่ทำลายของอุปกรณ์ช่วยยก
o กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30                                                                              o ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้ อุปกรณ์ช่วยยก
o Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2563

09:00 – 12:00
o ลวดสลิง (Wire Rope Sling)
• ประเภทลวดสลิง โครงสร้างของลวดสลิง การขนย้ายติดตั้ง การบำรุงรักษา
• คุณสมบัติทางกายภาพของลวดสลิง
• การย้ำหัวแบบต่าง ๆ ของลวดสลิง
• เทคนิคการตรวจสอบลวดสลิง และการเสื่อมสภาพของลวดสลิงตามมาตรฐาน ISO4309
• เทคนิคการคำนวณการรับน้ำหนักของลวดสลิง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 o ฝึกการวัดและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
o สอบประเมินผลภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
o วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

02/10/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 ผู้ให้สัญญาณ
 ผู้บังคับปั้นจั่น
 ช่างเทคนิค
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_Lifting_13-1.pdf