รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
เรื่อง  เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 12 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

สนใจสมัครอบรมออนไลน์  คลิ๊กลิงค์

หรือสแกน QR Code

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานยกเคลื่อนย้ายทั่วไป จะพบว่ามีการใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งมีการผูกมัดยึดเกาะวัสดุหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง งานยกจัดว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูง ดังจะเห็นได้จากข่าวอุบัติเหตุต่าง ๆ หากมีส่วนใดในงานยกเคลื่อนย้ายเกิดการผิดพลาดแล้ว อาจหมายถึงชีวิต ทรัพย์สินที่ต้องสูญเสีย รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสลิงจะมีส่วนช่วยในการดูแลสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกต่าง ๆ เพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
– เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
– วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
– วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
– เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  
– ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
– ผู้ยึดเกาะวัสดุ
– ผู้ให้สัญญาณ
– ผู้บังคับปั้นจั่น
– ช่างเทคนิค
– ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

**รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน**

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

09:00 – 12:00

•    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคำจำกัดความ ป้ายชี้บ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยยก

•    การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้  ลวดสลิง สลิงโซ่ สลิงผ้าใยสังเคราะห์

•    อุปกรณ์ช่วยยก

12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

•    การตรวจสอบ การใช้งาน และการยกเลิกการใช้  อุปกรณ์ช่วยยก

Shackle, Eye Bolt, Hook, Webbing Sling, Plate clamp, etc.

•    อุปกรณ์ช่วยยกสอบถามข้อสงสัย (Q&A)

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

26/06/2020

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร