รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง
เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือสแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล:

75% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นนั้น อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรกปนเปื้อนในสารหล่อลื่น, การหล่อลื่นที่ผิดวิธี และการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรกลเกิดการหยุดกะทันหัน (Breakdown) ได้

การเลือกน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้ถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหล่อลื่นของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังรักษาอายุของเครื่องจักรได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง ในการลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มพูนการผลิต และนำมาซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

•  เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการหล่อลื่นเครื่องจักร
•  เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้เหมาะสมกับเครื่องจักร

•  เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
•  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
9 กรกฎาคม 2564
08:30 – 09:00 น. เข้าระบบ Zoom
09:00 – 12:00 น.

 

•   ความสำคัญของการหล่อลื่น ประเภทและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น

•   การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และน้ำมันระบบส่งกำลัง

•   การจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.

 

•   การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว

•   ประเภทและคุณสมบัติของจาระบี, การเลือกใช้จาระบีกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องเหมาะสม

•   กรณีศึกษา :การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ

16:00 – 16:30 น. •   ถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.กรกช ร่มเย็น

ผู้จัดการฝ่ายวิศวรรม (Engineering Manager) บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด

ผ่านการอบรมหลักสูตรวิศวกรที่ปรึกษาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีจาก Shell Lubricants

–  Shell Lube Academy Training and Workshop

–  Lubricants Workshops: Shell Technical Training Failure Diagnosis

and Problem solving

– Hydraulic Tribology Seminar

วันที่จัด

09/07/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- ผู้ที่สนใจเรื่องโครงการลดต้นทุนการบำรุงรักษา
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ
526 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร