กำหนดการ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันที่จัด

09/07/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องบอน –ไม้ท่อน โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 09 ก.ค. 61
สมาชิกวสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ณ ห้องบอน –ไม้ท่อน โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ เวลา 09.00 – 16.00 น.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 524
อีเมลลN [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร