รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง     ความรู้เบื้องต้นสำหรับการทดสอบแบบไม่ทำลาย
สำหรับปั้นจั่นและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 1
INTRODUCTION TO NON-DESTRUCTIVE TESTING FOR CRANE AND LIFTING EQUIPMENT
วันที่ 8   กรกฎาคม 2561   ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันงานตรวจสอบทดสอบปั่นจั่นเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรมควบคุม รวมถึงงานตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยกเป็นที่แพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่การตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบด้วยสายตาเท่านั้น ซึ่งงานการทดสอบแบบไม่ทำลายเป็นที่แพร่หลายในต่างประเทศหรือใช้ในงานขุดเจาะน้ำมัน
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้กับวิศวกร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้หรือนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
 ให้เข้าใจถึงหลักการการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย       ให้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีต่าง ๆ
 ให้เข้าใจถึงข้อจำกัดและการเลือกแต่ละวิธี        ให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
 ให้เข้าใจมาตรฐานและข้อกำหนดของแต่ละประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 ให้ต่อยอดในการประเมินความเสี่ยงในงานที่รับผิดชอบได้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง  วิศวกรโครงการ  วิศวกรผู้ตรวจสอบ  วิทยากรปั้นจั่น
 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ช่างเทคนิค  ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12.00 • Introduction to and objectives of NDT; the nature and origin of defects liquid penetrant, magnetic particle and eddy current inspection.
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 Ultrasonic inspection and radiographic inspection.
Certification of NDT personnel.
14:45 – 16:00 • สาธิตภาคปฎิบัติ
16:00 – 16:30 • สรุป ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

Kreingkrai Tuntananukul

ASNT NDT Level III VT/MT/PT/ET/RT/UT
17 Years of experiences in NDT and Inspection
M.Eng. Nuclear Technology / Chulalongkorn University

วันที่จัด

08/07/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก/ข้าราชการ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-08-NDT.pdf