รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมและสอบ

เรื่อง  การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย  รุ่นที่ 1

วันศุกร์ที่  8  มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ในชุมชนต่างๆ ที่ดูแลโดยเทศบาล องค์การบริหารท้องถิ่น และรวมถึงอาคารชุดขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งระบบการบำบัดน้ำเสียเหล่านี้มีกลไกหลักคือเครื่องสูบส่งน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปตามสถานีบำบัดต่างๆ ซึ่งเครื่องสูบส่งจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา จึงจะทำให้ระบบบำบัดมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เครื่องสูบส่งจึงต้องมีการออกแบบที่ถูกต้องตั้งแต่การติดตั้ง และจะต้องมีการบำรุงรักษาที่ดีตลอดการใช้งาน

การอบรมนี้ มุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ ในการออกแบบ การเลือกใช้ และการบำรุงรักษา เครื่องสูบส่งชนิดและขนาดต่างๆ ที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบมีคุณภาพ และคงสภาพการทำงานที่ดีตลอดเวลา รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า และค่าบำรุงรักษา   บุคลากรที่เหมาะสมกับการอบรมนี้ ควรเป็นเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และมีความรับผิดชอบในการเลือกใช้ หรือซ่อมบำรุงระบบฯ โดยหัวข้อการอบรมจะประกอบไปด้วย หัวข้อต่างๆ ดังนี้

1 หลักการทำงานของเครื่องสูบ                   2 ประเภทของเครื่องสูบ และข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบแต่ละประเภท

3 หลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ           4 การดูแล และบำรุงรักษาเครื่องสูบ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณออกแบบเครื่องสูบส่ง และเลือกใช้เครื่องสูบน้ำ ระบบท่อสูบส่ง แก่ผู้ดูแลระบบบำบัด
  • เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งให้อยู่ในสภาพดี

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 8 มิถุนายน 2561

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.            Øหลักการทำงาน ประเภทของเครื่องสูบส่ง และข้อดีข้อเสียของเครื่องสูบส่งแต่ละประเภท

Øหลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ

12.15 – 13.15 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15 – 16.30 น.            Øหลักการคำนวณและเลือกเครื่องสูบ(ต่อ)

Øการดูแล และบำรุงรักษาเครื่องสูบ

      วิทยากรโดย  ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิทยากร

เรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 1
ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่จบ ประเทศ
2538 ปวช เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2542 ปริญญาตรี วศ.บ.
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) วิศวกรรม
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2545 ปริญญาโท Master of Engineer Energetic and Nuclear Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส
2546 ปริญญาโท Master of Science Energetique Physique Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส
2550 ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Energetique Physique Institute National Polytechnique de Grenoble ฝรั่งเศส

วันที่จัด

08/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรหรือ ช่างเทคนิค ผู้ดูแลระบบบำบัด รวมทั้งผู้ที่สนใจในความรู้พื้นฐานการออกแบบเครื่องสูบส่ง และระบบท่อ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-03-สถาบัน-เครื่องสูบน้ำบำบัดน้ำเสีย.pdf