รหัสอบรม:

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน
เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้”  รุ่นที่  16
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
*** รับจำนวน จำกัดเพียง 20 ท่าน ***

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล

การเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งการเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจจะไม่เกิดขึ้นหากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือผู้ดูแลระบบฯ มีความเข้าใจและรักษาอุปกรณ์ให้ได้คุณภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้การอบรมจึงมุ่งเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการจากระบบอุปกรณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งจะทำให้เกิดทักษะความชำนาญสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับระบบฯ และลดการเกิด Fail Alarm ได้อีกด้วย

การอบรมนี้ผู้เข้ารับอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจากผลิตภัณฑ์ชั้นนำทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร EIT STAMP วสท. วุฒิบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบฯ และดูแลระบบให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา วิศวกรหรือผู้ดูแลอาคารควรเข้าอบรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมรับทราบถึง ทฤษฏี กฎหมายและมาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจการใช้งานแผงควบคุม ฟังก์ชั่นการทำงาน และส่วนประกอบต่างๆ ของระบบฯ
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถตรวจเช็คความผิดปกติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถดูแล รักษาอุปกรณ์ให้ระบบฯ มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  5. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน ติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟกับอุปกรณ์เชื่อมต่อ ร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ได้ถูกต้อง
  6. เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมสามารถปรับตั้งระบบ และกำหนดขั้นตอนแจ้งเหตุให้เหมาะสมกับอาคาร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 กันยายน 2564

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
ภาคทฤษฎี (มาตรฐาน)
09.00 – 10.30 น.
1. กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
– กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
– ประเภทอาคารและส่วนประกอบระบบฯ ตามประเภทอาคารตามมาตรฐาน
– ประเภทของสายสัญญาณต่างๆ ของระบบฯ
2. หลักการทำงานและส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
– ประเภทของวงจรเริ่มสัญญาณ วงจรระบบแบบ 2 สาย (Class B)
และวงจรระบบแบบ 4 สาย (Class A)
– วงจรระบบแบบระบุเป็นโซนอุปกรณ์ (Conventional System)
– ระบบอุปกรณ์ระบุตำแหน่งได้ (Addressable System)
– ระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Addressable System)
3. การทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆ ในอาคาร
4. การแสดงการทำงานของอุปกรณ์ (Fire Alarm Matrix)
5. การบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบพร้อมใช้งาน

ภาคปฏิบัติ 1_เนื้อหาเพื่อให้ทราบถึงชนิดและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS
10.30 – 12.00 น. 1. หลักการทำงานและการใช้งานแผงควบคุม
2. ชนิดของอุปกรณ์ของระบบ เช่น modules, addressable devices, conventional devices,
3. วงจรและการติดตั้งสายสัญญาณกับอุปกรณ์
4. อุปกรณ์เชื่อมต่อ (interface module) การทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัยอื่น ๆ
5. สาเหตุและการแก้ปัญหาระบบ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

ภาคปฏิบัติ 2_เนื้อหาเพื่อให้ทราบถึงการใช้งานและแก้ไขปัญหาได้จริงของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ คือ SIMPLEX, NOTIFIER, HOCHIKI และ EDWARDS
13.00 – 17.15 น. 1. การปรับตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ (system setting and configurations)
2. วิธีการตรวจสอบวงจรและอุปกรณ์ (system commissioning)
3. การใช้งานและการโปรแกรมแผงควบคุม
– เพื่อให้ทราบถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ (configurations)
– เพื่อให้ทราบถึงการใช้งานระบบ (system operation)
– เพื่อให้สามารถอ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ (System trouble shooting)
4. จำลองเหตุการณ์ขัดข้องต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหา (simulation for systems trouble and failure)
– Short circuit ของสายสัญญาณต่าง ๆ เช่น SLC, detector zone, alarm zone
– Open circuit ของสายสัญญาณต่าง ๆ เช่น SLC, detector zone, alarm zone
– ลักษณะการเกิดกราวด์ของสายสัญญาณต่าง ๆ ในระบบ
5. ทำการทดสอบเหตุการณ์ขัดข้องต่าง ๆ
6. สรุปผลการอบรม

17.15 – 17.35 น. มอบวุฒิบัตร EIT Stamp วสท.

คณะวิทยากร

นายสุวัฒน์ บุญศักดิ์สกุล

บริษัท แมคพาย บลาซเทค กรุ๊ป จำกัด

นายนันทวิทย์ ศรีภิรมย์

บริษัท อิมพีเรียลไฟร์เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด

นายกฤชติน ศิริตันตราภรณ์

บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด

นายวิชิต คงศิลา

บริษัท แมคพาย บลาซเทค กรุ๊ป จำกัด

นายภูวนาถ ม่วงงาม

บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด

วันที่จัด

03/09/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร/ ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล/ ผู้ตรวจสอบอาคาร/ ช่างประจำอาคาร/ ผู้สนใจในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมทั้งผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการตรวจสอบ ทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้กับระบบอุปกรณ์จริง เพื่อนำไปต่อยอดสู่การทำงานเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร