รหัสอบรม:

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำ

เรื่อง  การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve  สำหรับหม้อน้ำ

ตาม ASME และ API   (Safety Valve for Boiler Safety)

วันพฤหัสบดีที่  7  มิถุนายน  2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ  ห้องประชุม  อาคาร วสท.

จัดโดย    คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโต อาจจะน้อยลง     เมื่อเทียบกับที่หลายๆปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากในงานอุตสาหกรรมส่วนมาก เราจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่มีขนาดให้ เช่น หม้อน้ำ(Boiler) ถังบรรจุก๊าซ(Gas Tank) ภาชนะรับความดัน(Pressure vessel) ถังบรรจุน้ำมัน(Oil storage tank) และอุปกรณ์อื่นๆที่มีความดัน เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนมาก จะละเลยต่อการเอาใจใส่ในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทลิ้นนิรภัย (Safety valve) เนื่องจากผู้ประกอบการอาจจะยังขาดความรู้และความเข้าใจและอาจรวมถึงไม่ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง

ดังนั้น  เราจึงต้องมาเรียนรู้กันว่าลิ้นนิรภัยหรือเซฟตี้วาล์ว (Safety valve) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความดันส่วนที่เกินจากค่าที่กำหนด จะต้องมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API โดยเฉพาะหม้อน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะทำให้มีการใช้งานเครื่องจักรต่างๆได้อย่างปลอดภัยจะต้องทำอย่างไร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของลิ้นนิรภัย ตลอดจนถึงการเลือกใช้และบำรุงรักษาดูแลลิ้นนิรภัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 7 มิถุนายน 2561

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.        บรรยายหัวข้อ

นิยามที่ต้องทราบและเกี่ยวข้องกับลิ้นนิรภัย

ประเภทและโครงสร้างการเลือกใช้งาน

การเลือกใช้และการบำรุงรักษาของ Safety valve สำหรับหม้อน้ำและ Pressure Relieving Devices(PRD)สำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

กฎหมายและมาตรฐานสากลสำหรับงานตรวจสอบ เช่น ASME และ API

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

13.00 – 16.00 น.         บรรยายหัวข้อ

วิธีการตรวจสอบลิ้นนิรภัย

หลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากลและรายงานผล

สาเหตุของการเสียหาย

กรณีศึกษา

หมายเหตุ:        พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.15 – 10.30 น.  และ  14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)
นายกรณเสฎฐ์ ปิติอริยะนันท์

บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน)

วันที่จัด

07/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-07-อนุหม้อน้ำ-Safety-valve.pdf