รหัสอบรม:

***ปิดรับสมัครแล้ว***

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นอาคาร ถนน สะพาน มีการนำโปรแกรม รูปมาใช้สำหรับการทำงานด้านการออกแบบที่แพร่หลาย  และเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับการวิเคราะห์ และการออกแบบสะพานในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้โปรแกรม 3มิติ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอมพาสิต และโครงสร้างผสม ซึ่งล้วนเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้างทั้งสิ้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่าเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก วิศวกร สถาปนิกผู้ออกแบบ  จึงได้จัดให้มีการสัมมนา สัมมนาเรื่อง “การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบสะพาน” ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ปฎิบัติจริงในเรื่องดังกล่าวได้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่จะนำไปพัฒนาใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เวลา 8.30-8.50 น.

ลงทะเบียน

เวลา 9:00-9:15 น.

กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา

โดย นายปวริศร์  ศิริพิพัฒกุล

เวลา 9:15-9:30 น.

พิธีเปิดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 9:30-9:50 น.

แนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศไทย, กลุ่มประเทศอาเซียน และทั่วโลก และ Project Applications

โดย Mia Jeong

เวลา 9:50-10:20 น. (30 นาที)

นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ และการบูรณาการทางออก/ทางเลือก/ทิศทางทั้งหมดในอนาคต สำหรับงานสะพาน และอาคาร โดยใช้เทคโนโลยี CIM & BIM

โดย ปวริศร์   ศิริพิพัฒกุล

เวลา 10:20-10:40 น.

พักรับประทานชา กาแฟ (20 นาที)

เวลา 10:40-12:00 น.

การออกแบบงานสะพานกรมทางหลวงชนบท

โดย นายโอฬาร  เวียงวีระ

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เวลา 12:00-13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13:00-13:40 น. (40 นาที)

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงที่ก่อสร้างแบบคานยื่นสมดุลตาม AASHTO LRFD HL-93

โดย ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์

เวลา 13:40-14:20 น. (40 นาที)

การนำเสนอเทคนิคการใช้ BIM, CIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง

โดย ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ และคณะจากบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เวลา 14:20-14:40 น.

พักรับประทานชา กาแฟ (20 นาที)

เวลา 14:40-15:20 น. (40 นาที)

แสดงกระบวนการทำงานโดยทั่วไป ประเภทของสะพานในรูปแบบต่างๆ

โดย Expert Mrs. HyeYeon Lee

เวลา 15:20-15.30 น.

สำหรับผู้ที่สนใจรับโปรโมชั่น ส่งหนังสือแสดงเจตจำนง และนัดหมายการฝึกอบรมโปรแกรมที่ Office ของท่าน พร้อมรับ USB

คณะวิทยากร

อ.ปวริศวร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไมดาส ไทยแลนด์ จำกัด

Mr.Mia Jeong
นายโอฬาร เวียงวีระ

ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ว่าที่ ร.ต.ภูมิเกียรติ สว่างวงศ์
ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

บริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

Mrs. HyeYeon Lee

วันที่จัด

07/04/2018

สถานที่จัด

ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิกวสท. / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ชฎาพร พงษ์อิ่ม

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-2.pdf