รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง
แนวทางการจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง
และปั้นจั่นอยู่กับที่ ตามกฎกระทรวงปั้นจั่น พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00-16.00 น.

(ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/AYAHWPkJhvN9m1ZC8

หลักการและเหตุผล:
การจัดทำเอกสารตรวจสอบประจำวันสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่
การจัดวางแผนงานการบำรุงรักษาปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่
คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เสริมความรู้ความเข้าใจ การจัดทำเอกสารตรวจสอบ การจัดวางแผนงานการบำรุงรักษา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 09.00 เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 16.00
 การจัดทำเอกสารตรวจสอบประจำวันสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่
 การจัดวางแผนงานการบำรุงรักษาปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่
 คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่
16.00  ทำแบบทดสอบหลังอบรม
 ถาม-ตอบ
หมายเหตุ 10.30 – 10.45 พักเบรค
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 พักเบรค

คณะวิทยากร

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

•    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง  คอร์ปอเรชั่น จำกัด

•    อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

06/11/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความสนใจทั่วไป/วิทยากรปั้นจั่น/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร