รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะขั้นพื้นฐาน  รุ่นที่ 5
(Basic of Overhead Crane Design)
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

**ยกเลิก**

(เลื่อนมาจาก วันที่ 22-23 มกราคม 2564)

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานปั้นจั่นเหนือศีรษะเป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดทำโครงสร้างเองภายในประเทศ ซึ่งในการออกแบบ เพื่อใช้งานยังไม่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ในการออกแบบโครงสร้างและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของปั้นจั่นดังกล่าวตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทางอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการออกแบบเพื่อเป็นการพัฒนาเทคนิควิธีการ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวทางการออกแบบที่ได้มาตรฐาน เป็นประโยชน์กับวงการปั้นจั่นเหนือศีรษะต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
-เป็นแนวทางในการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะตามมาตรฐาน
-เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์และส่วนประกอบของปั้นจั่นเหนือศีรษะให้เหมาะสมกับการใช้งานตามมาตรฐาน ISO และ FEM
-เป็นแนวทางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ งานมากยิ่งขึ้น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6 พฤศจิกายน 2564

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน ที่ วสท.
09:00 – 12:00
• การเลือกใช้รอกให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
• การเลือกใช้ส่วนประกอบอื่น ๆ ของปั้นจั่นเหนือศีรษะที่เหมาะสม
(ล้อ, ชุดรอก, รางไฟฟ้า, ชุดควบคุม,โครงสร้างประกอบอื่นๆ)
• กรณีศึกษา และการวินิจฉัยปัญหาเบื้องต้น
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบปั้นจั่นเหนือศีรษะ (FEM, ISO)
• การออกแบบและเลือกใช้ส่วนประกอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
• กรณีศึกษาที่น่าสนใจ
16:00 – 16:30 • ถาม – ตอบข้อสงสัย

7 พฤศจิกายน 2564

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน ที่ วสท.
09:00 – 12:00
• ส่วนประกอบและกลศาสตร์พื้นฐานสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ
• วิธีการเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Crane Girder: I-Beam, Wide Flange, Box)
• วิธีการเลือกขนาดของรางวิ่ง (Crane Runway)
• ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Workshop #1) : ใช้เครื่องคำนวณ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Workshop #2) : ใช้แผนภูมิ (CHART)
• ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของสะพานปั้นจั่น (Workshop #3) : ใช้คอมพิวเตอร์ (EXCEL)
• ฝึกปฏิบัติเลือกขนาดของรางวิ่ง (Workshop #4)
16:00 – 16:30 • สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

อ.ธีระพงค์ มีเงิน

วิทยากรปั้นจั่น อิสระ
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่น

ดร.สุเมธ สถิตบุญอนันต์

อาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร พระนครประสบการณ์การทำงาน
• Product Manager – Crane Mhe Demag  (Thailand)  Co., Ltd.
• Key Account Manager KoneCranes (Thailand) Ltd.
• Business Development Manager – SEA COLUMBUS Mc KINNON

วันที่จัด

06/11/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

-ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและวิศวกรรม
-วิศวกรผู้ออกแบบ
-วิศวกรผู้ตรวจสอบ
- วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ
-ช่างบำรุงรักษาผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
-ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับปั้นจั่นเหนือศีรษะและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร