รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง“COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 9

หลักการและเหตุผล              

ปัจจุบันการเก็บข้อมูลต้นทุนการก่อสร้างสำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานในการเก็บต้นทุนค่าก่อสร้างในรูปรหัสต้นทุนราคา ทำให้เกิดความสับสนในการทำงานทั้งในวิธีการและคำศัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกกันสำหรับงานทางด้านการควบคุมราคาเป็นอย่างมาก ทำให้การสื่อสารและการเรียนรู้เรื่องดังกล่าวอยู่ในวงแคบจนแทบจะไม่มีคนให้ความสำคัญทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งขณะนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในประบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกับสมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ และรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน โดยได้จัดทำมาตรฐานรหัสต้นทุนค่าก่อสร้าง 2012 (งานอาคาร) แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์เผยแพร่ วสท. มีความเห็นว่าควรจะได้มีการจัดอบรมเรื่อง Cost Control for Large Building Project ขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนกับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง และได้ซักถามวิธีการดำเนินการ การปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยวิทยากรที่มากประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการและการควบคุมงบประมาณทั้งในแง่เจ้าของโครงการและผู้รับจ้าง

วิทยากรหลักในการอบรม

 1. นายสุชิน สุขพันธ์       นายเสรี ลิ่มนววงศ์           3.นายจักรกริช  ธิติโสภี

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร  มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

** หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING 

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)

 1. ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
 2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ที่สำคัญ
 3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด
 4. เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
 5. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 6. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้รับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
 8. เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
 9. เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00

ลงทะเบียน

09.0016.30 น.

หัวข้อการบรรยาย

 1. ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
 2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ที่สำคัญ
 3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด
 4. เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
 5. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 6. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้รับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
 8. เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
 9. เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา

คณะวิทยากร

COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT

1นายสุชิน สุขพันธ์

2นายเสรี ลิ่มนววงศ์

3.นายจักรกริช  ธิติโสภี

วันที่จัด

04/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้เข้ารับอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการด้านการเงินและด้านการควบคุมต้นทุนในระดับบริหาร มีมุมมองด้านการบริการเงินและค่าก่อสร้างระดับสูง ทั้งที่เป็นวิศวกรและนักการเงิน ในส่วนเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงวิศวกรที่ปรึกษาและวิศวกรด้านราคา

** หมายเหตุ เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 04 ต.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่าง-COST-CONTROL-FOR-LARGE-BUILDING-PROJECT_-รุ่นที่-9.pdf