รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง 
(Lashing Technique for Transportation)  รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่  5 กันยายน  พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและเหตุผล:

การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งต่าง ๆ เช่น รถบรรทุก รถลาก นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะป้องกันเหตุอันตรายที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนน. หากการผูกรัดไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอแล้ว อาจจะเกิดเหตุความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลบนท้องถนนได้ รวมไปถึงวัสดุ/สินค้าที่บรรทุกอาจได้รับความเสียหาย นั่นหมายถึงการสูญเสียทั้งเวลา และทรัพย์สิน.
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในเรื่องการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง หลักสูตรนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เป็นแนวทางในการผูกรัดวัสดุบนรถขนส่งอย่างปลอดภัย ตามหลักสากล
• เป็นแนวทางในการเลือกใช้อุปกรณ์ผูกรัดสินค้าให้ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสากล
• เป็นแนวทางในทางขับเคลื่อนและผลักดัน การผูกรัดวัสดุบนรถขนส่ง ให้เป็นที่แพร่หลายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
• ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน
• วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
• บริษัทประกันภัย
• คนขับรถบรรทุกสินค้า
• หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• ผู้สนใจทั่วไป

ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี  สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ 
www.eit.or.th   พร้อมแนบเอกสารประกอบกอบ และยื่นใบสมัครในวันอบรมเท่านั้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 12:00
• ตัวอย่างความเสียหายที่เกิดขึ้นและตัวอย่างการรัดสินค้าผิดวิธี
• ตำแหน่งการวางสินค้าบนรถบรรทุกอย่างถูกต้องปลอดภัย
• การยกและการวางสินค้าบนรถบรรทุก
• เทคนิคการรัดสินค้าแบบ (Tie-Down) แรงเสียดทาน มุมรัด การยืดตัว จำนวนการรัด
• เทคนิคการยึดสินค้าแบบ (Direct) มุมรัด ตำแหน่งการรัด จำนวนการรัด
• อุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้ในการผูกรัด (Load Restraint Equipment)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00
• การตรวจสอบการรัดสินค้าก่อนเดินทางและระหว่างเดินทาง
• ป้ายบ่งชี้ต่างๆ(International Cargo Symbols and Signs)
• การรัดสินค้าแบบเหลี่ยม เช่น Packs and Pallets
• การรัดสินค้าแบบทรงกลม เช่น Rolls, Reels, Coils, Drums
• การรัดสินค้าแบบทรงยาวเช่น Pipes, Tubes, Logs, Rods, Bars and Billets
• การรัดสินค้าขนาดใหญ่เช่น รถขุดตีนตะขาบ รถเครนล้อยาง
• การคำนวณเบื้องต้นเกี่ยวกับการผูกรัด เช่น
สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน องศาที่ผูกรัดมีผลต่อแรงดึง สัดส่วนความกว้างและความสูงของสินค้า
จำนวนเส้นที่ต้องผูกรัด

คณะวิทยากร

นายประวิทย์ โตรฐาน

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
บริษัท โปรพอยท์ โกลบอล คอนซัลแทนต์ จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

นายณรงค์ศักดิ์ ดับทุกข์

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ศักดิ์ ดวงจันทร์

วิทยากร บริษัท เอเชียไฟว์ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายงานเช่า บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บริษัท ไฟว์บอนด์ จำกัด

วันที่จัด

05/09/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทประกันภัย
 ผู้จัดการฝ่ายจัดส่งสินค้าหรือผู้จัดการโรงงาน
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 บริษัทประกันภัย

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526 โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_Load-restraint-Guide-รุ่น-4-3.pdf