รหัสอบรม:

การสัมมนาเรื่อง  ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก
กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น
วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้คงความสดใหม่อยู่เสมอก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้น การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเย็นขนาดเล็ก ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในหลักการทำงาน การใช้งาน การออกแบบ และการบำรุงรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 3 ตุลาคม 2561

09.00 – 09.30 น.
ประเภทและการใช้งาน
– ประเภทของห้องเย็นขนาดเล็ก – ชนิดและปริมาณสินค้าจัดเก็บ
– อุณหภูมิที่เหมาะสม และ การจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี

09.30 – 10.15 น.
ทฤษฎีและระบบทำความเย็นเบื้องต้น
– วงจรระบบทำความเย็น – P-H Diagram และSuperheat/Sub cooled
– สารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลื่น

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.15 น.
อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น
– คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม -คอนเดนเซอร์และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต
– Evaporator

11.15 – 12.00 น. อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น
– Defrost Control / Electronic Control
– Thermo Static and Electronic Expansion Valve
– Line Componence / Valve ชนิดต่างๆ
– Temperature and Pressure Control
– Oil Level Control

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– หลักการเดินเครื่อง
1.การติดตั้ง
2.การเดินท่อน้ำยา
3.การทำสุญญากาศ
4.การเติมน้ำยา
5.การตรวจค่าต่างๆ

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.15 น.
การบำรุงรักษา
– อุปกรณ์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า – การทำความสะอาดอุปกรณ์

16.15 – 16.30 น. ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

03/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-3-ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก-1.pdf