รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

บุคลิกภาพ (Personality) เป็นส่วนสำคัญของมนุษย์รวมทั้งวิศวกรในการที่จะช่วยส่งเสริมความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้นั้น แม้ว่าความรู้ความสามารถของวิศวกรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน แต่การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมทำให้เกิดการยอมรับของผู้พบเห็น โดยบุคลิกภาพที่ดีจะทำให้วิศวกรเกิดความมั่นใจในการแสดงออกซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงการประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพวิศวกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่วิศวกรไทยต้องเปิดกว้างติดต่อกับนานาชาติมากขึ้น การมีบุคลิกภาพที่ดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้พบเห็นและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของวิศวกรและผู้สนใจให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา             ปั้นเหน่งเพ็ชร

รองศาสตราจารย์กรรณิการ์        อัศวดรเดชา

จุดเด่นของหลักสูตร

  • ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาด้านบุคลิกภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น
  • เป็นหลักสูตรใหม่ ไม่เคยมีผู้จัดอบรมมาก่อน

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
03/04/2561

เวลา    08.30 – 09.15 น.        ลงทะเบียน

เวลา    08.30 – 09.15 น.        พิธีเปิด

เวลา    09.15 – 10.30 น.        วัจนภาษาในการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ

บรรยาย โดย รศ. กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

เวลา    10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา    10.45 – 12.00 น.        อวัจนภาษาในการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ

บรรยาย โดย ศ.ดร. ศักดา ปั้นเหน่งเพชร

เวลา    12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา    13.00 – 14.30 น.        การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับรูปลักษณ์

เวลา    14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา    14.45 – 16.00 น.        การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอากัปกิริยาท่าทาง และการสื่อสารวัจนภาษา

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ปั้นเหน่งเพ็ชร
รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ อัศวดรเดชา

วันที่จัด

12/07/2018

สถานที่จัด

ณ ห้อง ดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือผู้สนใจที่จะพัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร