รหัสอบรม:

จุดประสงค์ 

เพื่อให้สมาชิกวสท. รู้จักการทำงานของ Building Information Modeling หรือ BIM ที่หลากหลาย และสามารถนำเทคโนโลยีด้าน Digital มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานก่อสร้าง ซึ่ง BIM เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการก่อสร้างสำหรับประเทศไทย โดยสามารถนำไปใช้ในทุกกระบวนการออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารโครงการ  เช่น การตรวจสอบความขัดแย้งของแบบ (Drawings Combining) และการวางแผนงานและกำหนดต้นทุน อีกทั้งยังสามารถจำลองกระบวนการก่อสร้าง (Construction Simulation)เชื่อมโยง Model กับแผนงาน จากเหตุผลดังกล่าว จึงอยากให้สมาชิกของ วสท. ได้เรียนรู้พื้นฐานของเทคโนโลยี BIM ที่จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • เข้าใจหลักการทำงานของ Building Information Modeling
  • เข้าใจรูปแบบการทำงานของ Building Information Modeling ที่หลากหลาย
  • สามารถนำไปปรับการทำงานในการออกแบบและก่อสร้างของงานอาคาร
  • สามารถนำความต้องการของเจ้าของโครงการไปปรับใช้และวิเคราะห์ประกอบการออกแบบ และใช้งานในการบริหารงานก่อสร้าง ด้วยระบบโปรแกรม BIM

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เวลา 08.30 – 08.50 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.50 – 09.00 น.

เปิดการบรรยาย

โดย นายทศพร  ศรีเอี่ยม  กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เวลา 09.00 – 10.00 น.

แนวคิดในการทำงานระบบ BIM

โดย ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์

เวลา 10.00 – 10.30 น.

การแสดงผลิตภัณฑ์ software ด้าน BIM สำหรับงานออกแบบ

โดย ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรแกรม

เวลา 10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)

เวลา 10.45 – 12.00 น.

แนวคิดการใช้ระบบ BIM กับการบริหารงานโครงการ

โดย ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์

เวลา 12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  

เวลา 13.00 – 13.30 น.

การแสดงผลิตภัณฑ์software ด้าน BIM สำหรับบริหารงานก่อสร้างก่อสร้าง

โดย ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์โปรแกรม

เวลา 13.30 – 14.10 น.

การนำเสนอเทคนิคการใช้ BIM ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง จากบริษัทออกแบบและควบคุมงาน

โดย ดร.สรัสไชย  องค์ประเสริฐ และคณะจากบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จํากัด

เวลา 14.10 – 15.30 น.
  • เหตุผลที่ต้องใช้ BIM สำหรับ Construction Management  
  • การรวมแบบก่อสร้างแบบ ด้วย BIM Drawings Combining 
  • การวางแผนงานและระบุต้นทุนก่อสร้าง ด้วย BIM Scheduling & Cost Assignment   
  • การเชื่อมโยง Model กับ แผนงาน

โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

เวลา 15.30 – 15:45 น.

พักรับประทานชา กาแฟ (15 นาที)

เวลา 15:45 – 17:15 น.
  • การจำลองเสมือนจริงขั้นตอนการก่อสร้างตามแผนงาน Construction Simulation 
  • การเปรียบเทียบแผนกับงานที่ทำได้ ด้วย BIM Simulation

โดย ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

เวลา 17.15 – 17.30 น.

สรุปผลการสัมมนาและร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย ศ.ฐิติพัฒน์  ประทานทรัพย์  ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง และ ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

คณะวิทยากร

ศ.ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์

ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สรัสไชย องค์ประเสริฐ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

วันที่จัด

03/03/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น เจ้าของสำนักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทำงานในสาขาต่างๆ

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 ก.พ. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ524
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดการสัมมนาการBIM-1.pdf