รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร     จ.ตรัง

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ   ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคใต้ 2

ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ลงทะเบียนง่ายๆ เพียง 1 นาที Click !! https://docs.google.com/forms/d/1Gf1btAipGO6dW0oTXTQUC-nWrwDVQY4-x-GHZKHxmN8/edit?usp=sharing 

 หลักการและเหตุผล

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)  เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม

วิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ อาทิ วิศวกร นิสิต นักศึกษา

ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสาขาภาคตะวันตกจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดำเนินการจัดการโครงการ การอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญและรายได้ให้แก่ประเทศ การประกอบวิชาชีพต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้น เพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องถึงพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษและระดับสามัญวิศวกร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาความสามารถและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในการหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลางที่จัดขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนของการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษและระดับสามัญวิศวกร
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่อาศัยอยู่ในภาคตะวันตก และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

 เนื้อหาการบรรยาย

หลักเกณฑ์และแนวทาง ผลงานและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 08.45 น.                  ลงทะเบียน

08.45 – 09.00 น.                 พิธีเปิด โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูล ประธานสาขาภาคใต้ 2

09.00 – 10.30 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

10.30 – 10.45 น.                  พักเบรกเช้า

10.45 – 12.00 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  ทบทวนเนื้อหา หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

14.30 – 14.45 น.                  พักเบรกบ่าย

14.45 – 16.00 น.                  ถาม-ตอบ

 

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/05/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม 3301 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
800 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

โทร. 02 184 4600-9 กด 2 ฝ่ายวิชาการ
อีเมล [email protected]
แฟ็กซ์ 02 184 4662

รายละเอียดและใบสมัคร

01-Draft-เลื่อนระดับ-แก้ไข.pdf