รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ รุ่นที่ 9
(Electric Hoist & Overhead Crane Inspector)
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09:00 – 16:30 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

**เลื่อนยังไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล:
ในปัจจุบัน มีการใช้งานรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะในหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานต่าง ๆ ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นดังกล่าว เพื่อให้รอกไฟฟ้าและปั้นจั่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์:
 เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะตามคู่มือหรือผู้ผลิตเครนแนะนำ
 เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
 เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
 ส่วนประกอบทั่วไปของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
 ขั้นตอนวิธีการเลือกใช้และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ส่วนประกอบของรอกไฟฟ้า
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ระบบขับเคลื่อน
o ระบบห้ามล้อ
 การวิเคราะห์ปัญหาผิดปกติสำหรับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้องกัน
o ระบบไฟฟ้า
16:00 – 16:30 น. ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564

07:00 – 07:30 น. ลงทะเบียน
07:30 – 09:30 น. ออกเดินทาง ถึงศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
09:30 – 12:00 น.
 สาธิตการทดสอบรับน้ำหนักสำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Overhead Crane Load Test)
 ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 :สถานีตรวจสอบระบบไฟฟ้าลิมิตสวิตช์ ชุดควบคุม
o Workshop #2 :สถานีตรวจสอบระบบเบรค
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น.  ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #3 :สถานีตรวจสอบสลิง ตะขอ พูลเลย์
o Workshop #4 :สถานีตรวจสอบสะพาน ชุดยก ราง (ขึ้นตรวจสอบด้านบนปั้นจั่น)
 สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย
15:00 – 17:00 น. เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

อ.จิรายุ เอี่ยมสมร

อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โททัลเมคคานิค จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรทัน เมคคานิค จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบซ่อมบำรุงปั้นจั่นและผู้เชี่ยวชาญปั้นจั่นเหนือศีรษะ

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

ประธาน คณะอนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
รองประธาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

รองประธาน ในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
รองประธาน คณะอนุกรรมการเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

02/07/2021

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา/ฝ่ายวิศวกรรม
 ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น
 วิศวกรซ่อมบำรุง
 วิศวกรผู้ตรวจสอบ
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศรีษะ
 ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร