รหัสอบรม:

*** เลื่อนไม่มีกำหนด หลักสูตรอบรมออนไลน์

แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม

( ใช้โปรแกรม Zoom)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/mvrGd5fJQArvJSiF9

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกบริการใหม่ แนวความคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การคิดเชิงออกแบบหรือที่เรียกว่า Design Thinking ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะถูกนำมาประยุกต์ใช้และพิสูจน์แล้วในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้องค์กรมีทางเลือกมากขึ้นในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

เป็นการอบรมเพื่อนำเสนอให้เห็นหลักการวิธีการและการใช้แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในองค์กรอุตสาหกรรม ผ่านการบรรยายและแบบฝึกปฏิบัติ

วิทยากรโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดลงทะเบียน   08.30 น.

เริ่มบรรยาย      09.00-16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน

 สมาชิก วสท.  900 บาท

ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป   1200 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา       เลขที่บัญชี 040-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                          เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร์               เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่  E-mail: [email protected]

**กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ วันที่ 15 มิถุนายน  2564**

ติดต่อประสานงาน        คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510

E-mail: [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
17/06/2564

เวลา 09.00-12.00 น.

ที่มาและความสำคัญของแนวความคิดเชิงออกแบบ

 • ที่มาและความสำคัญของแนวความคิดเชิงออกแบบ และการนำไปใช้
 • ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ อุตสาหกรรม การผลิต ในปัจจุบัน
 • กรอบความคิดรูปแบบต่างๆของนักคิดเชิงออกแบบ
 • ภาพรวมขั้นตอนการใช้ความคิดเชิงออกแบบ
 • วิธีการค้นหาความต้องการขององค์กรและลูกค้าแบบเจาะลึก

แบบฝึกปฏิบัติการค้นหาความต้องการขององค์กรและลูกค้า

เวลา 13.00-16.00 น.

การคิดเชิงออกแบบ การสร้างต้นแบบและการวางแผนงาน

 • เทคนิคระดมสมองที่ถูกต้องเพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น
 • การเชื่อมโยงความต้องการสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • การคิดเชิงออกแบบรูปแบบต่างๆ
 • การสร้างต้นแบบ Prototype เพื่อทดสอบและคัดเลือกต้นแบบโครงการใหม่
 • การตั้งตัวชี้วัดเพื่อความสำเร็จของโครงการที่สร้างขึ้นใหม่
 • การวางแผนการทำงานโครงการสร้างใหม่ให้รวดเร็ว
 • แบบฝึกปฏิบัติ

สรุปภาพรวมการอบรม

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัม์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

Design-thinking17062564-1.pdf