รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรมออนไลน์

แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม

( ใช้โปรแกรม Zoom)

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกบริการใหม่ แนวความคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การคิดเชิงออกแบบหรือที่เรียกว่า Design Thinking ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะถูกนำมาประยุกต์ใช้และพิสูจน์แล้วในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้องค์กรมีทางเลือกมากขึ้นในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้

วัตถุประสงค์

เป็นการอบรมเพื่อนำเสนอให้เห็นหลักการวิธีการและการใช้แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในองค์กรอุตสาหกรรม ผ่านการบรรยายและแบบฝึกปฏิบัติ

วิทยากรโดย

ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปิดลงทะเบียน   08.30 น.

เริ่มบรรยาย      09.00-16.00 น.

อัตราค่าลงทะเบียน

 

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท. q  900 บาท
ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บุคคลทั่วไป q  1200 บาท

 

  • โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 040-2-30221-6

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์            เลขที่บัญชี 147-4-32388-6

ธนาคารกรุงไทย  สาขาจามจุรีแควร์               เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

(กรณีโอนเงินกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วมงาน และชื่องาน พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่  E-mail: runglawan@eit.or.th

 

**กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ วันที่ 1 มีนาคม 2564**

 

ติดต่อประสานงาน        คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 E-mail: runglawan@eit.or.th

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร