รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรมออนไลน์

แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม

( ใช้โปรแกรม Zoom)

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คลิกลงทะเบียนการอบรม https://forms.gle/dP4RsNgNq5b6EiS16

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรม ต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือออกบริการใหม่ แนวความคิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือ การคิดเชิงออกแบบหรือที่เรียกว่า Design Thinking ที่ได้รับความนิยมอย่างมากและแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะถูกนำมาประยุกต์ใช้และพิสูจน์แล้วในหลากหลายธุรกิจ หลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้องค์กรมีทางเลือกมากขึ้นในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้

 

วัตถุประสงค์

เป็นการอบรมเพื่อนำเสนอให้เห็นหลักการวิธีการและการใช้แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ในองค์กรอุตสาหกรรม ผ่านการบรรยายและแบบฝึกปฏิบัติ

 

วิทยากรโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร