รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.  

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการเครื่องทำความเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ  สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย มีการใช้อย่างหลากหลายมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้ร่วมมือกับ        สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ในหลักการทำงาน การใช้งานการบำรุงรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการดูแลระบบ ซึ่งผู้ได้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และถูกวิธี

 

วัตถุประสงค์

1.         เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2.         เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิชาชีพ

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้   สารแอมโมเนีย

3.   เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้มีการยกระดับบุคลากร

ในกลุ่มวิชาชีพเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

วิศวกร

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ

ผู้ควบคุมงาน

เจ้าของโครงการ

ที่ปรึกษา

ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นที่ใช้

สารแอมโมเนีย

– กำหนดการ —

08.30–09.00 น.         ลงทะเบียน

09.15-10.30              ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (พื้นฐาน)

บรรยายโดย   คุณอันธิกา  กันสิทธิ์   บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

10.30–10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น.         ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (อุปกรณ์หลัก)

บรรยายโดย  คุณสุจิตรา  พิทักษ์เสริมศักดิ์   บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

12.00–13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.30 น.         ระบบ Defrost ด้วย Hot Gas, Air และ Water ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

บรรยายโดย คุณสุวัฒน์  กฤติยรังสรรค์  บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

14.30–14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.15 น.         การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย และความปลอดภัย

บรรยายโดย คุณสมยศ  ใจมูล   บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

16.15–16.30 น.         ถาม-ตอบ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
2 พฤศจิกายน 2563

08.30–09.00 น.         ลงทะเบียน

09.15-10.30              ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (พื้นฐาน)

บรรยายโดย   คุณอันธิกา  กันสิทธิ์   บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

10.30–10.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

10.45–12.00 น.         ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (อุปกรณ์หลัก)

บรรยายโดย  คุณสุจิตรา  พิทักษ์เสริมศักดิ์   บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

12.00–13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00–14.30 น.         ระบบ Defrost ด้วย Hot Gas, Air และ Water ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

บรรยายโดย คุณสุวัฒน์  กฤติยรังสรรค์  บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

14.30–14.45 น.         พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.15 น.         การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย และความปลอดภัย

บรรยายโดย คุณสมยศ  ใจมูล   บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

16.15–16.30 น.         ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

คุณอันธิกา กันสิทธิ์

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุจิตรา พิทักษ์เสริมศักดิ์

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุวัฒน์  กฤติยรังสรรค์

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

คุณสมยศ  ใจมูล

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

02/11/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ
ผู้ควบคุมงาน
เจ้าของโครงการ
ที่ปรึกษา
ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นที่ใช้
สารแอมโมเนีย

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการเครื่องทำความเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

ร่วมกับ  สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
02-184-4600-9 ต่อ 520
โทรสาร.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-แอมโมเนีย.pdf