รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
  หลักสูตรแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร
(Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

(เลื่อนมาจากวันที่ 31 ตุลาคม 2563)

สามารถสมัครโดยการคลิกที่ ลิงค์
หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรมออนไลน์

หลักการและเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจข้ามอุตสาหกรรม แนวโน้มผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน ตลอดจนความ
ผันผวนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ซึ่งวิธีการดำเนินธุรกิจในแบบเดิม ไม่อาจทำให้องค์กรเอาชนะอุปสรรคที่ต้องเผชิญได้อย่างยั่งยืน

“นวัตกรรม” (Innovation) ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรสร้างความแตกต่างที่นำไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ จะทำให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมเฉพาะขององค์กรได้เองตามบริบทแวดล้อมเฉพาะขององค์กร อันส่งผลให้องค์กรสามารถสร้างความแตกต่างทางธุรกิจจากคู่แข่งขันทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและข้ามอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น “นวัตกรรมใหม่” ที่ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประดิษฐ์พึงจะได้รับจากผลงานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการรักษาสิทธิประโยชน์ของการประดิษฐ์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนร่างคำขอและยื่นจดทะเบียนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
08:30 – 9:00 น. เข้าระบบ ZOOM

09:00-12:00 น.

  • ทำไมต้องจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
  • ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร
  • ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
  • ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.

Work Shop แนวทางการเขียนร่างคำขอจดสิทธิบัตรการปะดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร

16:00 – 16:30 น. ถาม – ตอบ ข้อสงสัย

หมายเหตุ :

เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์
  • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น (วสท.)
  • สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (สก.4026)

ผู้ออกแบบและครอบครองสิทธิการประดิษฐ์ ทั้งหมด 7 เรื่อง

วันที่จัด

08/05/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วิศวกร
-นิสิตนักศึกษา
-ช่างเทคนิค
-ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 526
โทรสาร 0-2184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตรเขียนสิทธิบัตร-รุ่นที่-1-64.pdf