รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยก ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 6
(Inspection & Preventive Maintenance
of Manual Hoist in International Standard)

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

เพิ่มเนื้อหา
แนวทางการทดสอบรอกและการจัดทำคู่มือรอก ตามกฎหมายใหม่

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/b6vqqh6wAA6kwfii6

หลักการและเหตุผล:

รอกมือสาวและรอกโยก เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานติดตั้ง เคลื่อนย้าย การขนส่ง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใช้งานนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้เทียบเคียงกับรอกโซ่ไฟฟ้าในการยก
โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง และยังมีจุดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้
1.ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี
2.สามารถปรับ เพิ่ม-ลดระยะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงได้ดี
3.ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟเนื่องจากการทำงานของระบบไฟฟ้า
4.เหมาะสำหรับงานติดตั้ง, ซ่อมบำรุง, งานปรับระดับเครื่องจักร งานโครงสร้าง และงานยึดเกาะวัสดุ
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวด 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 7 รอก ได้มีข้อกำหนดสำหรับนายจ้างที่มีการใช้รอกโยก รอกมือสาว รอกหางปลา รอกไฟฟ้าหรือรอกที่ใช้พลังงานอื่น หรือรอกชนิดอื่นที่มีการใช้งานลักษณะเดียวกัน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งาน การตรวจสอบ และการทดสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับนี้และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นในปัจจุบัน รอกมือสาวและรอกโยกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งการใช้งานในระยะยาวและการใช้งานแบบชั่วคราว ซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน, แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกมือสาวและรอกโยกดังกล่าว
ในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รอกมือสาวและรอกโยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดจากคู่มือ, มาตรฐานต่าง ๆ, เทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เพื่อให้เข้าใจถึงหลักกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
– เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามคู่มือผู้ผลิตและตามมาตรฐานต่าง ๆ
– เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกมือสาวและรอกโยก
– ศึกษาแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรอกมือสาวและรอกโยกจากมาตรฐานที่แตกต่างกัน
– เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

กำหนดการ
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.
 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกมือสาวและรอกโยก
– ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกมือสาวและรอกโยก
– อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกมือสาวและรอกโยก
 การวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติสำหรับรอกมือสาวและรอกโยก
– ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
– การชำรุดและความเสียหาย
10:30 – 10:45 น. รับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:00 น.
 แนวทางการป้องกันจากการใช้งานและแนวทางการกำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ข้อกำหนดทั่วไป
– การตรวจสอบและการทดสอบ
– ข้อกำหนดเพิ่มเติม
 สาธิตการรื้อ ถอด ประกอบ
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.  ฝึกการตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยก (WORKSHOP)
– Workshop #1 : สถานีฝึกถอด – ประกอบ
– Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
– Workshop #3 : สถานีวิเคราะห์ความเสียหาย
– Workshop #4 : การจัดทำแผนการตรวจสอบ
16:00 – 16:30 น.  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

ทีมผู้ช่วยวิทยากร ทีมงานจาก คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

คณะวิทยากร

อ.กฤตภพ วริศปภานนท์

 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
 ผู้ชำนาญการด้านรอกโซ่มือสาวและรอกโยก
 วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
 วิทยากรสัมมนาหัวข้อ “10 จุดเสี่ยงรอกโซ่มือสาว ความเสียหายที่ควบคุมได้” งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

 คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
 วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
 ผู้ชำนาญการด้านอุปกรณ์ช่วยยก

ทีมผู้ช่วยวิทยากร ทีมงานจาก คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

วันที่จัด

18/11/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
- ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- วิศวกรผู้ตรวจสอบ,ทดสอบ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรอกโซ่มือสาวและรอกโยก
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ต่อ 210
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรมรอกโซ่ชนิดฯตามมาตรฐานสากล-รุ่นที่-6-2.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร