รหัสอบรม:

สัมมนา เรื่องความท้าทายของการใช้ระบบBIM ในด้านวิศวกรรม

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงความก้าวหน้าในการทำงานที่ใช้ BIM เป็นเครื่องมือเรียนรู้เทคนิคการใช้งานจากผู้ที่มีประสบการณ์ ตั้งแต่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบสาขาต่างๆมาให้ความเห็นในทัศนะของการทำงานจริง และมุมมองการทำงาน และการลงทุนใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนไปจากปัจจุบัน

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• เข้าใจการทำงานด้วย Building Information Modeling
• สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน
• เป็นองค์ความรู้และมองวิธีการทำงานที่แตกต่างจากการทำงานแบบเดิม

กลุ่มเป้าหมาย
• สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น เจ้าของสำนักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทำงานในสาขาต่างๆ

วิทยากร
1. นายอาทิตย์ ตรีภพ บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จำกัด
2. นายฐกฤต จิระอุดมชัย บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี (ประเทศไทย) จำกัด
3. นายยุทธนา คงคารัตน์ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
4. นายเอกพันธ์ สุวรรณวัฒน์                                                                                                                      5. ศ.ฐิติพัฒน์   ประทานทรัพย์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรม                    6. นายทรงพล   ยมนาค        BIM Consulting Architect                                                                7.นายปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร   บริษัท Desino จำกัด   (ผู้ดำเนินรายการ)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เวลา 08.30 – 08.50 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.50 – 09.00 น.

กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นายทศพร  ศรีเอี่ยม  กรรมการบริหาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เวลา 09.00 – 10.15 น.

ความท้าทายการใช้ระบบBIM  ในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก

โดย       นายอาทิตย์ ตรีภพ   บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จำกัด

เวลา 10.15 – 10.30 น.

ถาม – ตอบ

เวลา 10.30 – 10.45 น. 

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที

เวลา 10.45 – 12.00 น.

ความท้าทายการใช้ระบบBIM ในระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป

โดย       นายเอกพันธ์  สุวรรณวัฒน์

เวลา 12.00 – 12.15 น.

ถาม – ตอบ

เวลา 12.15 – 13.15 น.  

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.15 – 14.30 น.  

ความท้าทายในการประสานงานผ่านระบบ BIM  ( Collaboration)กรณีศึกษาโครงการ

โดย  – นายฐกฤต จิรอุดมชัย     บริษัท DWP

เวลา 14.30 – 14.45 น.

ถาม – ตอบ

เวลา 14.45 – 15.00 น.  

พักรับประทานอาหารว่าง  15 นาที

เวลา 15.00 – 16.15 น.

ความท้าทายในการตรวจสอบข้อขัดแย้งของงานระบบอาคาร  (Clash Detection)

โดย       นายยุทธนา   คงคารัตน

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เวลา 16.15 – 16.30 น.  

ถาม – ตอบ

เวลา 16.30 – 17.00 น.   

สรุปการเสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ศ.ฐิติพัฒน์   ประทานทรัพย์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรม             2. นายทรงพล   ยมนาค        BIM Consulting Architect

คณะวิทยากร

นายอาทิตย์ ตรีภพ

บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จำกัด

นายฐกฤต จิระอุดมชัย

บริษัท ดีดับเบิ้ลยูพี (ประเทศไทย) จำกัด

นายยุทธนา คงคารัตน์

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

นายเอกพันธ์ สุวรรณวัฒน์
ศ.ฐิติพัฒน์   ประทานทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรม

นายทรงพล   ยมนาค   

BIM Consulting Architect

วันที่จัด

01/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรม หรืองานก่อสร้าง สนใจในการใช้ BIM เพื่อใช้ในงานออกแบบและก่อสร้าง เช่น เจ้าของสำนักงาน ผู้บริหารในการผลิตผลงาน ผู้ที่ใช้เครื่องมือ BIM ผู้ที่ทำงานในสาขาต่างๆ

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 ส.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
Fax.02-184-4662
อีเมล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

สัมมนาความท้าทายในการใช้-BIM.pdf