รหัสอบรม:

โครงการอบรม วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง (รุ่น 2)

(Railway Signalling for Engineers)

 วันเสาร์ที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2562

เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลักการเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง ซึ่งมีส่วนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรระบบรางอันมีอยู่หลากหลายสาขาวิศวกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งในการจัดการเดินรถไฟให้สามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นั้นจะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จะออกแบบติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง    จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง (Railway Signalling for Engineers)”  ในวันเสาร์ที่ 12 และ 19 ตุลาคม 2562 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในระบบการเดินรถไฟ โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับงานด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง โดยวิทยากรที่มีความรู้   มีประสบการณ์การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 2 วัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณ การแนะนำประเภทของระบบอาณัติสัญญาณ หลักการออกแบบเส้นทางเดินรถไฟและย่านสถานี หลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟระหว่างเมือง  เงื่อนไขความปลอดภัยของระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมตัวอย่างการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและการใช้งานควบคุมสั่งการ รวมถึงหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทยในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป

    วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ ระบบอาณัติสัญญาณทั้งส่วนของการเดิน รถไฟระหว่างเมือง และระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการออกแบบระบบโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบอาณัติสัญญาณ
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณที่สำคัญ เช่น ETCS CTCS  GSM-R  เป็นต้น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม  2562

09.00-09.15              กล่าวเปิดงาน

โดย             ผศ.ดร.รัฐภูมิ  ปริชาตปรีชา

ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

09.15-10.30              ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณ

(Introduction to Signalling for Railway Engineering)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

10.30-10.45              พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

10.45-12.00              พื้นฐานของระบบอาณัติสัญญาณ (Introduction to Basic Design Signalling)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

12.00-13.00               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30               แนะนำประเภทของระบบอาณัติสัญญาณ และส่วนประกอบที่สำคัญ

(Introduction Type of Signalling System and main equipment)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

14.30-14.45              พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

14.45-16.30              หลักการออกแบบเส้นทางเดินรถไฟและย่านสถานี

(Conceptual design of Railway track layout and Station yard)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่  19 ตุลาคม  2562

09.00-10.30              หลักการออกแบบเขียนผังระบบอาณัติสัญญาณของย่านสถานี

(Conceptual design of Signalling arrangement plan)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

10.30-10.45              พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

10.45-12.00              รายละเอียดออกแบบระบบอาณัติสัญญาณ และระบบโทรคมนาคม

(Detail design of Signalling and Telecommunication system)

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การถไฟแห่งประเทศไทย

12.00-13.00               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30               เงื่อนไขความปลอดภัยของระบบอาณัติสัญญาณ และตัวอย่างการใช้งานควบคุมสั่งการ

(Safety Rule, Interlocking Control table and  Principle of operation)

โดย            นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

14.30-14.45              พักดื่มน้ำชา-กาแฟ

14.45-16.30              มาตรฐานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณที่สำคัญ เช่น ETCS CTCS  GSM-R

โดย             นายอนันต์  โพธิ์นิ่มแดง

                                                  หัวหน้าสำนักงานประจำการรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย

คณะวิทยากร

วันที่จัด

12/10/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร และผู้สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./ ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบอาณัติสัญญาณ_62_up.pdf