รหัสอบรม:

โครงการอบรม

วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง

(Railway Signalling for Engineers)

วันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท.

 

ลักการเหตุผล

ด้วยคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบการขนส่งทางราง ซึ่งมีส่วนเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรระบบรางอันมีอยู่หลากหลายสาขาวิศวกรรม ซึ่งส่วนหนึ่งในการจัดการเดินรถไฟให้สามารถเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นั้นจะเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จะออกแบบติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling System) ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการด้านระบบขนส่งทางราง    จึงได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง (Railway Signalling for Engineers)”  ในวันเสาร์ที่ 20 และ 27 ตุลาคม 2561 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านดังกล่าวให้กับวิศวกร นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในระบบการเดินรถไฟ โดยมีการอบรมภาคทฤษฎีหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาสำหรับงานด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณของระบบราง โดยวิทยากรที่มีความรู้             มีประสบการณ์การออกแบบติดตั้งและทดสอบระบบอาณัติสัญญาณ การอบรมจะใช้ระยะเวลาตลอดหลักสูตรรวม 2 วัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นด้านวิศวกรรมระบบอาณัติสัญญาณ การแนะนำประเภทของระบบอาณัติสัญญาณ หลักการออกแบบเส้นทางเดินรถไฟและย่านสถานี หลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟระหว่างเมือง  เงื่อนไขความปลอดภัยของระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมตัวอย่างการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณและการใช้งานควบคุมสั่งการ รวมถึงหลักการออกแบบระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางให้กับวิศวกรไทยในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ ระบบอาณัติสัญญาณทั้งส่วนของการเดิน รถไฟระหว่างเมือง และระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟความเร็วสูง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการออกแบบระบบโทรคมนาคมเพื่อรองรับระบบอาณัติสัญญาณ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบมาตรฐานเกี่ยวกับระบบอาณัติสัญญาณที่สำคัญ เช่น ETCS CTCS  GSM-R เป็นต้น

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/10/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบอาณัติสัญญาณ_61_คุณอนันต์-_up.pdf