รหัสอบรม:

หลักการเหตุผล

             ปัจจุบันวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ถูกนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพของวิศวกรในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง  โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูปได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของวิศวกรในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางกลศาสตร์  ที่ทำให้วิศวกรสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความรู้พื้นฐานของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ  ที่วิศวกรผู้ใช้เครื่องมือที่ทรงพลังนี้จำเป็นต้องรู้ โดยความรู้พื้นฐานดังกล่าวจะมีผลทำให้วิศวกรสามารถใช้  วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญ การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์โดยไม่มีความรู้อย่างแท้จริงอาจเป็นผล        ทำให้เกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิดอันตรายได้

           คณะกรรมการวิศวกรรมเชิงคำนวณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะจัดอบรมภายใต้หัวข้อ พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร ขึ้น เพื่อให้วิศวกรที่สนใจได้รับความรู้ ความเข้าใจและเป็นผลก่อให้เกิดความสามารถในการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้อย่างถูกต้อง อันเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาวิชาชีพและลดการพึ่งพาต่อวิศวกรต่างชาติได้

  จุดมุ่งหมาย

  • เพื่อปูพื้นฐานขององค์ความรู้ที่จำเป็นในกระบวนการคำนวณโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์อันประกอบไปด้วย
  1. คณิตศาสตร์พื้นฐาน และความหมายในเชิงวิศวกรรม
  2. พื้นฐานวิธีเชิงตัวเลขที่สำคัญ
  3.  พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ที่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่าย โดยเน้นการใช้งานของวิศวกรภาคปฏิบัติ
  • เพื่อให้วิศวกรเข้าใจโครงสร้างและองค์ประกอบของโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำเร็จรูป
  • เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสมกับงาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 

  • วิศวกรโยธาและเครื่องกล ผู้ต้องการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงการอบรมวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ สำหรับวิศวกร

อบรมวันที่ 7 – 8  ธันวาคม 2560  ขอเลื่อนเป็น

วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2561  

เวลา 08.30-17.00 น. ณ อาคาร วสท.

 

 

หมายเหตุ        :  1) กำหนดการโครงการอบรม พื้นฐานวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกร   สามารถดาวน์โหลดแผ่นพับ    ดังไฟล์แนบด้านล่าง

2)  ส่งใบสมัครโครงการอบรมได้ที่โทรสาร เบอร์  02-1844662  ( สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-184-4600-9 ต่อ 508  พจนีย์  เที่ยงไธสง)

 

 

 

ขอบคุณค่ะ

คณะวิทยากร

1) ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

หัวข้อบรรยาย

Overview of the Finite Element Method: A Modern Tool for Engineers

2) รศ.ดร.จรูญ รุ่งอมรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อบรรยาย

Direct Stiffness Method

3) ศ.ดร. ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อบรรยาย

General Continuum

4) ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หัวข้อบรรยาย

Applications of FEM to Truss and Frame Problems

5) ศ.ดร. พฤทธา ณ นคร สถาบันนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร. เอกชัย ชัยชนะศิริ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่จัด

22/02/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธาและเครื่องกล ผู้ต้องการใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

ไฟไนต์เอลิเมนต์_22_23_กพ_61_up1.pdf