รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
ข้อแนะนำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
วันที่  ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น.
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

******ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ หน่วยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร

(CPD/DPU ๒.๕ หน่วย)

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ส่งผลให้อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคารจะต้องออกแบบให้อนุรักษ์พลังงาน โดยมีสาระ ๒ เรื่องที่สำคัญ คือ การกำหนด ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี “ผู้ตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน” เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์ และวิธีการคำนวณ ของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานตั้งแต่การยื่นขออนุญาตก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงอาคาร ระหว่างการก่อสร้าง และการขออนุญาตใช้อาคาร ซึ่ง“ผู้ตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน” มีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานว่าเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่กำหนดการรับรองผลการตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นว่ากฎหมายการอนุรักษ์พลังงานมีความสำคัญต่อการทำงานวิชาชีพวิศวกรรมและประโยชน์ที่เกิดกับประเทศในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงได้จัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

 

 

สมัครที่นี่

https://forms.gle/K3MsGNfcHCY88Zxz5

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

เวลา ๑๓:๐๐ น. ถึง ๑๓:๑๕ น. ลงทะเบียนตาม code
เวลา ๑๓:๑๕ น. ถึง ๑๓:๔๕ น. สถานการณ์และนโยบายพลังงานของประเทศไทย
เวลา ๑๓:๔๕ น. ถึง ๑๔:๔๕ น. จรรยาบรรณ ขอบเขตและความสามารถแบ่งตามประเภทของงาน ของวิศวกรและผู้ตรวจประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน

พัก ๑๕ นาที

เวลา ๑๕:๐๐ น. ถึง ๑๖:๑๕ น. หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะวิทยากร

นายบุญพงษ์        กิจวัฒนาชัย
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

26/06/2021

สถานที่จัด

วสท. (ออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

ข้อแนะนำในการออกแบบอาคารเพื่อ-1-2.pdf