รหัสอบรม:

โครงการอบรม กฎกระทรวง และ มาตรฐาน มยผ.

การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับใหม่

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562

เวลา 08.30-17.00 น. ชั้น 6 อาคาร วสท.

จัดโดย  คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ความเป็นมา

        ปัจจุบันกฎหมายและมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในประเทศไทยได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในปัจจุบันยิ่งขึ้น โดยมี กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61) ที่มีเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับเดิมในหลายประเด็น ดังนั้น เพื่อให้ วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ถึงเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงและมาตรฐานฉบับใหม่ทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้อง คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลมจึงจัดการอบรมสัมมนานี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวขึ้น

กำหนดการ

 

8.30-9.00       ลงทะเบียน

9.00-9.30       การปรับปรุงและแก้ไข กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน                                     ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น                                       สะเทือนของแผ่นดินไหว

โดย       ดร. ทยากร จันทรางศุ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

9.30-10.00   การปรับปรุงและแก้ไขมาตรฐานความปลอดภัยอาคารต้านทานแผ่นดินไหว

โดย         ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
10.00-10.20     ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในรูปของความเร่งตอบสนองเชิง                                                สเปกตรัม ทั่วประเทศ

โดย       ผศ. ดร. ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์

มหาวิทยาลัยมหิดล

10.20-10.40      พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

10.40-11.00       ความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมสำหรับการออกแบบ ที่รวมผลเนื่องจาก                                     สภาพชั้นดินอ่อนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

โดย     รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

11.00-11.30    การใช้โครงต้านแรงดัดแบบความเหนียวจำกัด (Intermediate Moment                                    Resisting Frame)

โดย     รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11.30-12.00    การพิจารณาผลของผนังอิฐก่อต่อพฤติกรรมของอาคารภายใต้แผ่นดินไหว

โดย     รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.00-13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30    ข้อกำหนดการออกแบบฐานราก

โดย     รศ. ดร. ไพบูลย์ ปัญญาคะโป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

13.30-14.00    การให้รายละเอียดเหล็กเสริม

โดย     ศ. ดร. อมร พิมานมาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14.00-14.30    วิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์

โดย     ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

14.30-14.50    พักดื่มน้ำชา – กาแฟ

14.50-16.00    วิธีการออกแบบโครงสร้างด้วยวิธีเชิงพลศาสตร์ (ต่อ) และตัวอย่างวิธีปฏิบัติ

โดย     ผศ. ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี และ ศ. ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

16.00-16.10    สรุปการปรับปรุงมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ                                แผ่นดินไหว

โดย        รศ. ดร. นคร ภู่วโรดม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.10-16.40    ถาม-ตอบ

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

22/07/2019

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

-

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการแผ่นดินไหวและแรงลม

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรมแผ่นดินไหวมาตรฐานใหม่-1.pdf