รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง  “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 12   

วันอังคารที่  21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30-17.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

————————————————————————————————————————————–

หลักการและเหตุผล              

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นมีการใช้ประโยชน์หลายอย่างในอาคารเดียวกัน หรืออาคารเดียวกันมีเจ้าของหลายราย รวมทั้งงานเปลี่ยนแปลงซึ่งโดยมากเกิดจากความต้องการด้านการตลาด หรือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี่ ที่เปลี่ยนแปลงไป  การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management) หรือการควบคุมต้นทุน จึงต้องการความรู้หลากหลายสาขาวิชามาแก้ปัญหา ต้องการผู้ที่มีความรู้ด้านกระบวนการก่อสร้างเป็นหลัก พื้นฐานด้านการเงิน/บัญชี เป็นงานต่อเชื่อมระหว่างเจ้าชองงาน ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการเงิน/บัญชี มาเรียนรู้พื้นฐานการควบคุมราคางานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ในมุมมองของเจ้าของโครงการ และในมุมมองของผู้รับเหมา มาทำความเข้าใจว่า การควบคุมราคาคือการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ราคาต่ำสุดจริงหรือไม่ ? หรือการควบคุมค่าก่อสร้างคือการควบคุมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักรกล ให้มีราคาต่ำสุดใช่หรือไม่ ?

 

ในงานสัมมนาท่านจะได้เรียนรู้

 1. ทฤษฎีการควบคุมต้นทุนประเภทต่าง ๆ ในระดับสากลทั้งสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เช่น CVR , Earned Value และ Cost Variance.
 2. หลักการควบคุมต้นทุนของเจ้าของโครงการและผู้รับเหมาที่ใช้ผู้รับเหมาย่อยในการดำเนินการ (ไม่มีข้อมูลค่าวัสดุ ค่าแรงงาน หรือค่าเครื่องจักรกล ให้วิเคราะห์ตามทฤษฎีที่ใช้กันทั่วไป) เป็นการควบคุมความเสี่ยงโดยการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จนจบโครงการ (Forcast At Completion)
 3. การบริหารจัดการงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกินทุนหรือ ขาดทุน
 4. ตัวอย่างการปฏิบัติงานจริง ในการจัดเตรียมรายงาน และการวิเคราะห์รายงานด้านต้นทุน

** หมายเหตุ  เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีในอบรมหลักสูตรนี้ท่านควรผ่านการอบรมเรื่อง Multi – Cost Codeในงาน COST ENGINEERING

หมายเหตุ   รายชื่อใน web site เป็นรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น สำหรับท่านที่ลงทะเบียนทางอีเมลล์ และ Fax สามารถตรวจสอบได้ที่เจ้าหน้าที่   02-184-4600 ต่อ 510  คุณรุ่งลาวรรณ์

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
21-07-63

หัวข้อการบรรยาย  (ลงทะเบียน เวลา 8.30-9.00 น.)

เริ่มบรรยาย เวลา 09.00-16.30 น.

 1. ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมราคาค่าก่อสร้าง
 2. การควบคุมค่าก่อสร้างแบบต่าง ๆ ที่สำคัญ
 3. COST VARIATION II KEY WORD เรียนรู้ทบทวนเทคนิคในการควบคุมงานเปลี่ยนแปลงงานเพิ่มลด
 4. เรียนรู้ถึงเทคนิค ของ COST CONTROL EQUATIONเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรทั้งส่วนงานของ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และในฐานะวิศวกรควบคุมราคา(COST ENGINEER)
 5. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการงานเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของงานเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 6. เรียนรู้ถึงวิธีการดำเนินการจัดการเก็บข้อมูลและเบิกจ่าย งานเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้รับเหมาเพื่อให้ครอบคลุมสัญญา
 7. การปรับระบบองค์กร/บุคลากรเพื่อการควบคุมราคา
 8. เรียนรู้ถึงปัญหาที่เจอบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะเจ้าของโครงการ
 9. เรียนรู้ถึงปัญหาที่พบบ่อยและทราบการแก้ปัญหาในฐานะผู้รับเหมา

คณะวิทยากร

 1. นายสุชิน สุขพันธ์       นายเสรี ลิ่มนววงศ์           3.นายจักรกริช  ธิติโสภี

วันที่จัด

21/07/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-COST-CONTROL-FOR-LARGE-BUILDING-PROJECT_-รุ่นที่-12.pdf