รหัสอบรม:

ที่มา: เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในระยะสองทศวรรษนี้ จนถึงปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย รวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยรวม ต่างก็ประสบความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Country- wise Competitiveness) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเอง ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคา คุณภาพ และความรวดเร็วต่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้ผู้ผลิตต่างพากันพัฒนารูปแบบการผลิตของตน ให้ทันต่อทุกๆความต้องการของลูกค้า (Buyers) เทคโนโลยีการออกแบบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการผลิตด้าน Productivity เพราะมีความเที่ยงตรง ช่วยลดเวลาการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ก็คือ CAD

โดยสรุปแล้ว ในปัจจุบัน การเขียนแบบพื้นฐานทั่วไป ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบที่เรียกว่า CAD (Computer Aided Design) นั้น ได้เข้ามาเป็นหัวใจหลักแทนการเขียนแบบด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการเขียนแบบมาก ไม่ทันต่อความต้องการ และความสามารถในการแข่งขันในภาคธุรกิจปัจจุบัน ดังนั้น การเขียนแบบเชิงเทคนิค และการประยุกต์ใช้งานโดยเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพสูง และมีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า จึงเป็นทางเลือก ของ ผู้ประกอบการ มากขึ้น ทดแทนโปรแกรมที่มีราคาสูงในตลาด

วสท.- วิศวกรรมสถาน แห่ง ประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นความจำเป็น ในการนำเสนอรูปแบบการสอนกรรมวิธีการทำ CAD แนวใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ผู้รับการอบรม ได้เข้าใจการใช้งานโปรแกรม CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์:

1.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนแบบเชิงเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง หรือหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.    เพื่อพัฒนาระดับความสามารถ ของ บุคลากร ในองค์กร ให้สูงขึ้น และทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ การเขียนแบบในปัจจุบัน

 

2. เนื้อหาหลักสูตร: จะเป็นการฝึกซ้อม และทำความเข้าใจการใช้งาน CAD ในลักษณะ WorkShop ในหัวข้อ ประกอบการอบรมครั้งนี้ รวมเวลาอบรม หนึ่งวัน ตั้งแต่ 09:00 ถึง 16:00น. (โดย วสท. จะใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ bricsCAD ของ Bricsys Inc. ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จาก สหรัฐอเมริกา และใช้กัน เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก ระดับ Top Five):

Chapter 1: Introduction the BricsCAD: What is BricsCAD?? BricsCAD User Interface, BricsCAD Setting, Mouse Control in BricsCAD, and Quad Command

Chapter 2: Creating Basic Drawing: Start and Open program, Using Draw Command (Line, Rectangle, Circle, Arc, Hatch,) Drawing Explorer (Text Style,) and Using Command Text (Single Line Text, Multiline Text)

Chapter 3: Using Command Modify Objects: Using Modify Command (Erase, Copy, Move, Rotate, Array, Trim, Join, Explode, Fillet, Chamfer)

Chapter 4: Create Block and Drawing Explorer: Using Command Block, Using Layer (On, Off, Isolate, Unisolate,) Changing Object Properties, Matching Object Properties, Using LineType, and Using LineWeight

Chapter 5: Dimension: Creating Dimension Styles, Using Dimension Command, and Editing Dimensions

Chapter 6: Printing: Using Print Command and Using Plot Styles

3. กลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเข้ารับการอบรม (ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรอง จาก วสท. ในด้านความรู้ และความชำนาญการใช้งาน CAD SoftWare) ให้แก่ผู้ที่:

– สนใจพัฒนาระดับความสามารถการเขียนแบบเชิงเทคนิค

– ต้องการเสริมทักษะการเขียนแบบให้มีประสิทธิภาพ

– สนใจโปรแกรมเขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์แท้ ราคาประหยัด

4. วิทยากรผู้ดำเนินการการอบรม: คุณปริทัศน์ พรมณีทรัพย์ ปริญญาตรีภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) มีประสบการณ์ทำงานด้านเขียนแบบ CAD ทั้งแบบ 2มิติ และแบบ 3มิติ มาหลายโปรแกรม รวมถึงโปรแกรม CAM สำหรับควบคุมจัดการเครื่อง CNC มานานประมาณ 15 ปี ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท แคด อินโนเวทีฟ จำกัด

5. ความร่วมมือการใช้งาน bricsCAD จาก สหรัฐอเมริกา: สมาชิก วสท. จะได้รับการสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ จาก bricsCADD Inc. (องค์กรไม่แสวงหากำไร สำนักงานใหญ่ ที่ สหรัฐอเมริกา และ เบลเยี่ยม ยอดจำหน่ายระดับสากล Top Five) ซึ่งมีนโยบายส่วนลด 20% จากราคาปรกติ (Cover Price List) ทั้งในแบบ StandAlone License และแบบ Concurrent License ทั้งในแบบ 2D และแบบ 3D ให้แก่ ผู้แสดงบัตรสมาชิก วสท. ไม่ขาดต่ออายุ ทั้งที่เป็นสมาชิกบุคคล หรือสมาชิกนิติบุคคล ผู้สนใจ กรุณาติดต่อ คุณโชคชัย สวนอุดมสุขใจ มือถือ: (086) 323-6391 ที่ CAD Innovative Co., Ltd. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย และให้บริการหลังการขาย ใน ประเทศไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

18/10/2017

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร