รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ   รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่  15-16 มิถุนายน 2562
ณ  ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน  โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ประการหนึ่ง คือ  ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551  กำหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล   ทำให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (การจัดการพลังงาน) แทน  จึงเห็นควรให้จัดแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  และเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ
  2. เพื่อทบทวนความรู้ในด้านพลังงานโดยละเอียด
  3. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

15 มิถุนายน 2562

08:30 – 09:00 น.      ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.      ·พรบ. วิศวกร
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
วิทยากรโดย              นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู

12:00 – 13:00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 น.       ·แนะนำการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

·หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร
·หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน
·การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
วิทยากรโดย              นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์

 

16 มิถุนายน 2562

09:00 – 12:00 น.         ·วิธีการตรวจสอบด้านการจัดการพลังงาน
·กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน และมาตรฐาน ISO 50001
การเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ดี ความรู้ ทฤษฎีพลังงาน
วิทยากรโดย                 นายหนึ่ง  กลับทวี12:00 – 13:00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30 น.         ·ความรู้ทฤษฎีด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
วิทยากรโดย                 ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์   และคณะ

คณะวิทยากร

1. นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู
2. นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์
3. นายหนึ่ง  กลับทวี
4. ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์

วันที่จัด

15/06/2019

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

45 คน (จำนวนที่ว่าง 45 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 เม.ย. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-เตรียมความพร้อม-รุ่น12-2.pdf