รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีวิศวกรและช่างเทคนิคที่ทำงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นภาคีวิศวกรพิเศษเพื่อให้สามารถพิจารณาตรวจสอบปั้นจั่นรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในงานยกหิ้วได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังมีปั้นจั่นและอุปกรณ์ยกหิ้วต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกวิธีจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในด้านนี้ให้มีความรู้ที่ถูกต้องและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามแบบสากล และจะช่วยให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

 

วัตถุประสงค์

o   เพื่อเป็นการให้ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

o   เป็นแนวทางให้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมยื่นขอใบอนุญาตเป็นภาคีวิศวกรพิเศษกับสภาวิศวกร

o   เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นเพื่อพัฒนาเป็นวิศวกรตรวจสอบ

หมายเหตุ: ***การอบรมเป็นการเสริมความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้ารับการทดสอบเป็นภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เท่านั้น มิใช่เป็นการยืนยันว่าจะได้เป็นภาคีพิเศษ ในสาขาดังกล่าว เกณฑ์และการพิจารณาเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงในส่วนของสภาวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27- 28 ตุลาคม 2560

กำหนดการ

เนื้อหาการอบรม

หมายเหตุ

วันแรก

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

o   กฎหมายด้านวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ภาคทฤษฎี

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30

o   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมยกหิ้ว

o   พื้นฐานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

o   เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

ภาคทฤษฎี

วันที่สอง

09:00 – 12:00

o   พื้นฐานความรู้ด้านปั้นจั่น

o   พื้นฐานด้านการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

o   การเลือกใช้สลิงและอุปกรณ์ช่วยยกตามลักษณะการผูกรัดและยึดเกาะวัสดุ

o   หลักการทำงานของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

o   การพิจารณาตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดต่าง ๆ

o   ขั้นตอนการตรวจสอบปั้นจั่นตามกฎหมาย

ภาคทฤษฎี

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00

o   การเตรียมตัวสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ

·        พรบ. สภาวิศวกรกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

·        หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารและผลงาน

·        การเตรียมตัวเพื่อการสอบสัมภาษณ์

·        การกรอกแบบฟอร์ม

ภาคทฤษฎี

16:00 – 16:30

o  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

วิทยากร
อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วิทยากรหลักสูตร ‘เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น’
อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อ.ประวิทย์ โตรฐาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ บริษัท นวโลหะไทย จำกัด

o ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
o เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
o กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
o วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
o อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

ประธานชมรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
เลขานุการและอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่นและวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
อ.ชาญวิทย์ เลิศฤทธิ์

วันที่จัด

27/10/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
นิสิต / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร